Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

Dne 27.02.2015 opomněli zveřejnit na webu města Vimperk naši informatici zprávu o konání zastupitelstva města, za což se veřejnosti omlouváme. Přes tuto chybu není ohroženo řádné zasedání zastupitelstva a tím není ohrožena platnost přijatých usnesení.

Již ve středu 04.03. cca v 15.00 toto bylo napraveno. Informace o konání zasedání zastupitelstva byly již v pátek 27.02.2015 uveřejněny na úřední desce, ve vývěskách ve městě, posléze na plakátovacích plochách a ve Vimperských novinách, taktéž v pátek 27.02.2015 obdrželi zastupitelé pozvánku a materiály k zasedání. Všechny ostatní informační kanály Městský úřad Vimperk beze zbytku využil.

Z metodického „Doporučení k činnosti územních samosprávných celků část 9“ odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra z roku 2013 cituji: Pokud nedošlo ke zveřejnění informace (o konání zasedání zastupitelstva obce) podle § 93 odst. 1 (zákona o obcích), avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, k „vyloučení veřejnosti“ ze zasedání zastupitelstva obce v daném případě nedošlo, a proto takovéto pochybení nemá vliv na existenci, platnost či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání.

V tomto případě došlo ke zveřejnění informace o konání zastupitelstva podle zákona o obcích a taktéž byla dostatečně informace zveřejněna jiným způsobem, ve Vimperských novinách, ve vývěsních skříňkách po městě, na plakátovacích plochách, apod.

Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se

„v tomto případě se nejedná o následek nezveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, neboť takový důsledek, tedy „neúčinnost“ zveřejnění určité informace na úřední desce, nedošlo-li současně k jejímu zveřejnění v elektronické podobě, by musel zákon výslovně stanovit, a to v tomto případě nečiní (srov. k tomu závěr č.14 z Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3. října 2005 „K výkladu § 26 odst.1 správního řádu“).

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku