Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

Dne 27.02.2015 opomněli zveřejnit na webu města Vimperk naši informatici zprávu o konání zastupitelstva města, za což se veřejnosti omlouváme. Přes tuto chybu není ohroženo řádné zasedání zastupitelstva a tím není ohrožena platnost přijatých usnesení.

Již ve středu 04.03. cca v 15.00 toto bylo napraveno. Informace o konání zasedání zastupitelstva byly již v pátek 27.02.2015 uveřejněny na úřední desce, ve vývěskách ve městě, posléze na plakátovacích plochách a ve Vimperských novinách, taktéž v pátek 27.02.2015 obdrželi zastupitelé pozvánku a materiály k zasedání. Všechny ostatní informační kanály Městský úřad Vimperk beze zbytku využil.

Z metodického „Doporučení k činnosti územních samosprávných celků část 9“ odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra z roku 2013 cituji: Pokud nedošlo ke zveřejnění informace (o konání zasedání zastupitelstva obce) podle § 93 odst. 1 (zákona o obcích), avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, k „vyloučení veřejnosti“ ze zasedání zastupitelstva obce v daném případě nedošlo, a proto takovéto pochybení nemá vliv na existenci, platnost či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání.

V tomto případě došlo ke zveřejnění informace o konání zastupitelstva podle zákona o obcích a taktéž byla dostatečně informace zveřejněna jiným způsobem, ve Vimperských novinách, ve vývěsních skříňkách po městě, na plakátovacích plochách, apod.

Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se

„v tomto případě se nejedná o následek nezveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, neboť takový důsledek, tedy „neúčinnost“ zveřejnění určité informace na úřední desce, nedošlo-li současně k jejímu zveřejnění v elektronické podobě, by musel zákon výslovně stanovit, a to v tomto případě nečiní (srov. k tomu závěr č.14 z Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3. října 2005 „K výkladu § 26 odst.1 správního řádu“).

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

19.7.2019

Výměna výtahů ve vlastnictví města

Město Vimperk k měsíci červenci 2019 zrealizovalo výstavbu jedenácti výtahů ve vlastnictví Města Vimperk v hodnotě 9,27 mil. Kč bez DPH.

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku