Zastupitelstvo města Vimperk bude v řádném termínu

Dne 27.02.2015 opomněli zveřejnit na webu města Vimperk naši informatici zprávu o konání zastupitelstva města, za což se veřejnosti omlouváme. Přes tuto chybu není ohroženo řádné zasedání zastupitelstva a tím není ohrožena platnost přijatých usnesení.

Již ve středu 04.03. cca v 15.00 toto bylo napraveno. Informace o konání zasedání zastupitelstva byly již v pátek 27.02.2015 uveřejněny na úřední desce, ve vývěskách ve městě, posléze na plakátovacích plochách a ve Vimperských novinách, taktéž v pátek 27.02.2015 obdrželi zastupitelé pozvánku a materiály k zasedání. Všechny ostatní informační kanály Městský úřad Vimperk beze zbytku využil.

Z metodického „Doporučení k činnosti územních samosprávných celků část 9“ odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra z roku 2013 cituji: Pokud nedošlo ke zveřejnění informace (o konání zasedání zastupitelstva obce) podle § 93 odst. 1 (zákona o obcích), avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, k „vyloučení veřejnosti“ ze zasedání zastupitelstva obce v daném případě nedošlo, a proto takovéto pochybení nemá vliv na existenci, platnost či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání.

V tomto případě došlo ke zveřejnění informace o konání zastupitelstva podle zákona o obcích a taktéž byla dostatečně informace zveřejněna jiným způsobem, ve Vimperských novinách, ve vývěsních skříňkách po městě, na plakátovacích plochách, apod.

Podle stanoviska Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se

„v tomto případě se nejedná o následek nezveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, neboť takový důsledek, tedy „neúčinnost“ zveřejnění určité informace na úřední desce, nedošlo-li současně k jejímu zveřejnění v elektronické podobě, by musel zákon výslovně stanovit, a to v tomto případě nečiní (srov. k tomu závěr č.14 z Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3. října 2005 „K výkladu § 26 odst.1 správního řádu“).

 

Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku