Voličský průkaz 

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedeném Městským úřadem Vimperk a nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterékoli volební místnosti na území ČR.

Volič může o vydání voličského průkazu požádat ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a to těmito způsoby:

  • § osobně: pokud volič žádá osobně, není třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť pracovník úřadu ověří totožnost zobčanského průkazu nebo cestovního pasu. Osobní žádost musí být podána nejpozději 23. října 2013 do 16:00 hodin;
  • § podáním:  
    • žádost podaná poštou musí být doručena nejpozději 18. října 2013 a takovéto podání musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření podpisu se neplatí.
    • žádost podaná v elektronické podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 18. října 2013 a musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče. To samé platí pro žádost zaslanou prostřednictvím datové schránky.

Voličské průkazy se předávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 10. října 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!

 

Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat osobně na odboru vnitřních věcí, II. patro
u Ing. Veroniky Čermákové, tel.: 388 402 215 (vzor žádosti najdete v adresáři „Volby 2013" na stránkách města www.vimperk.cz)

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku