Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013. V pátek 11. ledna 2013 se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb, tj. 12. ledna 2013 dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Ve dnech volby bude zajištěna stálá služba na Městském úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání občanského průkazu v případě, že volič bude mít doklad neplatný a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento občanský průkaz má omezenou platnost jednoho měsíce od jeho vydání.

Nejpozději 3 dny před volbou, tj. 8. ledna 2013 obdrží každý volič hlasovací lístky do své domovní schránky. Spolu s nimi budou voličům doručeny informační letáky, které budou obsahovat informace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nové hlasovací lístky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech volby prezidenta okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek o hlasování mimo volební místnost je možné nahlásit Ing. Veronice Čermákové, tel. 388 402 215.

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky).

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná a volič o jeho vydání může žádat ode dne vyhlášení volby prezidenta republiky:

  • § žádost podaná poštou musí být doručena nejpozději 4. ledna 2013 a takovéto podání musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření podpisu se neplatí.
  • § žádost podaná velektronické podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 4. ledna 2013 a musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče. To samé platí pro žádost zaslanou prostřednictvím datové schránky;
  • § pokud volič žádá osobně, není třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť pracovník úřadu ověří totožnost zobčanského průkazu nebo cestovního pasu. Osobní žádost musí být podána nejpozději 9. ledna 2013 do 16:00 hodin.

Voličské průkazy budou předávány od 27. prosince 2012 a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.

Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat osobně na odboru vnitřních věcí, II. patro
u Ing. Veroniky Čermákové, tel.: 388 402 215 (vzor žádosti najdete v adresáři „Volby" na stránkách města www.vimperk.cz)

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě v nemocnici nebo obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době volby prezidenta, osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Pokud bude mít volič zájem o zapsání do zvláštního seznamu voličů, pak osoba stojící v čele příslušného zařízení předá písemně jeho údaje Městskému úřadu ve Vimperku a to nejpozději 7. ledna 2013 do 14:00.

V případě krátkodobého pobytu může volič požádat o vydání voličského průkazu a to nejlépe prostřednictvím osoby stojící v čele příslušného zdravotnického či obdobného zařízení.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů (tj. ode dne 9. ledna 2013 od 16:00 hod.) je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Možnost volit v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky v místě pobytu a to na základě písemné žádosti voliče. Písemná žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 2. prosince 2012.

Zapsáním voliče do zvláštního seznamu voličů dojde k automatickému vyškrtnutí tohoto voliče ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu. Pokud by volič chtěl v budoucnu volit v jakýchkoli volbách na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je volič povinen odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu.

 

 

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Veroniku Čermákovou, tel.: 388 402 215, 724 176 544 nebo na p. Miroslava Váchu, tel.: 388 402 224.

 

Ing. Veronika Čermáková

vedoucí odboru vnitřních věcí

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku