V roce 2019 město investovalo v různých oblastech

V průběhu roku 2019 jsme vás průběžně informovali o investičním dění v našem městě. S koncem roku se sluší shrnout, kde se investovalo a zlepšoval se komfort života ve Vimperku.

Okružní křižovatka Fišerka

Klíčová stavební akce roku 2019 a zároveň akce, která vyzkoušela po dobu 175 dní trpělivost nás Vimperáků i návštěvníků našeho města. Dnem 8.4.2019 byla předáním staveniště zahájena přestavba Fišerky včetně přilehlých ulic na okružní křižovatku a po šesti měsících k 1.10.2019 byla otevřena. Díky výstavbě došlo i na úpravy dopravy, kterou vítají všichni řidiči i chodci. Z kruhového objezdu je možné vyjet směrem na Strakonice a do čerpací stanice vjet z odbočovacího pruhu. Chodci nemusí složitě obcházet celou křižovatku, ale mohou bezpečně projít kolem dokola na nově vybudované chodníky. Stavbu realizovalo město Vimperk společně s Jihočeským krajem, protože komunikace je v jeho vlastnictví, ostatní stavby jako chodníky, veřejné osvětlení, některé sítě a část místních komunikací byly záležitostí města. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG, a.s. Náklady města činily 7,7 mil. Kč. Jak rychle probíhala tato stavba, je možné shlédnout na časosběrném dokumentu, na který naleznete odkaz na webových stránkách města v sekci Dění ve městě.

Přechod v Špidrově ulici, jeho nasvícení a nové veřejné osvětlení

Přechod pro chodce v místě u servisu Auto Ševčík byl často předmětem dotazů a kritiky, pro jeho špatnou viditelnost. Nové jeho osvětlení a také zhotovení veřejného osvětlení podél chodníku, který vede od přechodu dolů k železničnímu nádraží, výrazně zlepšilo bezpečnost a pocit chodců, zejména ve večerních hodinách. Jde o frekventované místo, které je využíváno jak obyvateli Homolky, tak zaměstnanci a zákazníky nedalekých firem a provozoven. Cena této stavební akce byla 420.000 Kč a realizovala firma VKB stavby s.r.o.

Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Smetanova

V červnu započala poslední část rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a to v pavilonu U12. V rámci této rekonstrukce byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace, přestavba sociálních zařízení do nových dispozic, WC pro zdravotně postižené, zázemí pro úklid a došlo k nové výmalbě chodeb pavilonu U12. Nad rámec původního projektu prošla rekonstrukcí také učebna školní kuchyňky. Celkové náklady projektu činily 3,7 mil. Kč. Rekonstrukci provedla stavební společnost GSI INVEST s. r. o.

Výměna střešní krytiny na ZŠ TGM Vimperk

Začátkem července byla zahájena výměna střešní krytiny nad nejvyšší částí budovy ZŠ TGM Vimperk čp. 268 v ulici 1. máje. Akci s náklady ve výši 2,5 mil. Kč dodavatelsky zajišťovala místní specializovaná firma STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., která provedla výměnu dožilé azbestocementové krytiny, instalaci střešních výlezových okének a veškerého střešního oplechování včetně nadřímsových okapových žlabů a okapových svodů, novou hydroizolaci střechy a laťování. Dnes je na střeše aplikován střešní systém GERARD doplněný oplechováním a okapovým systémem od firmy PREFA. Díky tomu, že byla pokládka nové střešní krytiny na střechu ZŠ TGM prováděna certifikovanou firmou, byla městu Vimperk ze strany výrobce této krytiny po předchozí kontrole kvality provedení prací poskytnuta záruka na použitý materiál v délce trvání 50 let.

Autobusová zastávka Luční

O nové autobusové zastávce Luční bylo hodně napsáno i diskutováno. Tato investice byla odsouhlasena zastupiteli v roce 2018 na březnovém jednání a podařilo se ji zrealizovat v roce 2019. Samotná stavba si vynutila přeložku kabelů v hodnotě necelých 90.000,- Kč a zastávka byla vybudována za 656.000,- Kč. Mnozí psali o tom, že je to drahé a zbytečné, neboť v blízkosti jsou dvě další autobusové zastávky. Luční zastávka je vzdálená od zastávky nad školou 290 m a od zastávky na kopci 395 m. Věříme, že od července, kdy byla zařazena do jízdního řádu, plně slouží všem ke spokojenosti. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG, a.s. Příští rok plánujeme zastávku vybavit přístřeškem.

Oprava parkovací plochy za poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulici Pražská

Opravy v obou lokalitách byly dlouhodobě požadovány našimi občany. Tato stavební akce byla zahájena koncem září. Postupně došlo k opravě parkovací plochy, výměně obrub a betonových žlabů za poliklinikou. Tuto kompletní opravu povrchů jistě ocení motorizovaní návštěvníci, ale i chodci, kteří navštěvují zdravotní středisko. Dále byla provedena rekonstrukce chodníku v Pražské ulici od zaústění Žižkovy ulice k restauraci AMA v celkové délce zhruba 135 m. Nový chodník před budovou staré Jitony nemohl být realizován, protože by se jednalo o novou stavbu, která vyžaduje stavební povolení a projekt na tento chodník není. Stavební akce těchto dvou lokalit byla dokončena na počátku listopadu a realizovala jí firma STRABAG a.s. s celkovými náklady 1,7 mil. Kč.

Parkoviště v ulici Podzámčí

V roce 2021 by měla být dokončena první etapa rozsáhlé rekonstrukce vimperského zámku. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky akcí v letním divadle byla v druhé polovině září zahájena očekávaná stavební akce v ulici Podzámčí. Jedná se o vybudování dvaceti devíti kolmých parkovacích stání a jednoho podélného parkovacího stání pro osobní automobily. Součástí budou i dvě parkovací místa pro osoby ZTP. V rámci stavby budou vybudovány i dva chodníky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu, který propojí blízké parkovací místo pro osoby ZTP s tímto vstupem, a druhý, který bude spojovat stávající pěší trasy z centra města zámeckou alejí se zadním vstupem do kulturního areálu. Součástí stavby bude také nové oplocení, veřejné osvětlení (již realizováno letos) a schodiště, které bude navazovat na branku u zadního vstupu do areálu. V neposlední řadě proběhne výsadba osmi stromů. Cena díla je 3,26 mil. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2020. Mezní termín je, aby bylo vše dokončeno do oblíbeného majálesu, který proběhne v polovině května. Zhotovitelem je společnost VKB stavby s.r.o.

Zpevněné plochy pro separaci odpadů

Koncem listopadu bylo dokončeno zpevnění ploch pro separaci odpadů a to v ulici K Rokli, na konci ulice v točně, a na starém sídlišti v ulici Palackého pod pivnicí Autoškola. Zpevněním této plochy také došlo ke zlepšení bezpečnosti, protože se kontejnery nacházely v blízkosti přechodu pro chodce. Poslední plocha byla v ulici 1. máje v prostorách vedle bývalé Jitony. Akci realizovala Stavební firma HUKO s.r.o. s celkovými náklady 418.000,- Kč. Výsledkem je zlepšení prostředí pro třídění odpadů a rozšíření ploch, aby mohly být umístěny kontejnery pro třídění dalších komodit.

Úprava bezejmenného potoka – rybáři

V areálu vimperské organizace Českého rybářského svazu byla v srpnu letošního roku vybudována nová přístupová lávka překlenující koryto bezejmenného potoka. Tato lávka byla vybudována z důvodu potřeby zajištění přístupu k druhému břehu potoka pro účely zajišťování údržby tohoto břehu. Panelová lávka vyšla město na cca 120.000,- Kč a její realizaci provedla společnost VKB stavby s.r.o.

Instalace výtahu do č. p. 6

Od října 2018 do března 2019 byly realizovány stavební práce spojené s instalací výtahu do objektu hlavní budovy Městského úřadu Vimperk ve Steinbrenerově ulici a s tím i související stavební úpravy. V rámci této akce byl nainstalován výtah, upraven vstup na podatelnu i do ostatních částí úřadu a byly provedeny dílčí stavební úpravy v každém nadzemním podlaží. Instalací výtahu se stala část hlavní budovy MěÚ bezbariérovou a pozitivní změny doznalo i prostředí chodeb, zasedací místnosti a zázemí pro obřadní síň. Celkové náklady na instalaci výtahu a provedení ostatních stavebních úprav činily 5,3 mil. Kč a práce zajišťovala strakonická stavební společnost PRIMA, a.s.

Výtahy v městských domech

Ke konci minulého roku byla zrealizována výstavba dalších jedenácti výtahů v panelových domech, které jsou ve vlastnictví města v hodnotě 12,1 mil. Kč. Poslední instalace výtahu proběhla před Vánocemi a to v Mírové ulici čp. 426. Celkově je zrekonstruováno 15 výtahů. Výtahy byly zrekonstruovány v domech v ulici Čelakovského, K. Weise a části Mírová. V roce 2020 bude následně rekonstruováno dalších 12 výtahů.

Oprava fasády vnějších stěn dvorního traktu domu č.p. 8, náměstí Svobody

V rámci I. etapy obnovy vnějších stěn dvorního traktu objektu čp. 8 staré radnice se dočkal opravy východní štít a jižně orientovaná stěna objektu. Akce představovala zejména sejmutí nesoudržných částí fasády, aplikaci sanační omítky v soklových partiích, opravu a doplnění omítek, výměnu oplechování říms a okenních parapetů a opravu nátěrů kovových okenních mříží a vnějších částí rámů a okenních křídel. Práce v hodnotě cca 872.000,- Kč realizovala firma Pavla Tisoně z Prachatic.

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku

Obnova interiéru byla zahájena koncem května a spočívala zejména v opravě soklových částí vnitřních omítek, obnově nátěrů vnitřních dveří, dřevěné podlahy na kruchtě a v sakristii, nové výmalbě kaple a očištění kamenné dlažby. Realizaci prací v hodnotě 422.000,- Kč zajišťovala stavební firma SABBIA, s.r.o. Akce představovala poslední etapu celkové obnovy kaple, jež byla zahájena v roce 2011 obnovou vybrané části vitrážových oken. Celkové náklady na obnovu kaple představují za oněch osm let takřka 2,4 mil. Kč, přičemž významný podíl zde činí získané dotace v souhrnné výši cca 1,16 mil. Kč.

Oprava městského opevnění

I v roce 2019 pokračovala oprava městských hradeb. Každým rokem město připraví nezbytné podklady pro jejich opravu. Jedná se o část městského opevnění, které se táhne nad řadou domů v Pivovarské ulici. Letos se podařilo opravit dalších 22 m hradeb. Jednalo se o odstranění břečťanu z konstrukce zdiva, zejména pak důkladnou likvidaci jeho kořenového systému, odstranění nesoudržného pojiva, doplnění zdiva kamenem a doplnění pojiva mezi kameny. Nakonec bylo zdivo omítnuto zahozením spár, z kterého vystupují viditelné plochy vyčnívajících či nerovných kamenů. Oprava vyšla na 198.000,- Kč.

Kostel sv. Bartoloměje

Na urnovém háji v kostele sv. Bartoloměje bylo opraveno sanktuárium, tj. kamenný výklenek ve zdi presbytáře. Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší sakrální stavbou v našem městě, a proto také z tohoto důvodu musela být oprava prováděna odborníkem MgA. Janem Koreckým ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Byly obnoveny kamenné součásti sanktuária a vyrobena replika původní kovové mříže (dvířek). Celá oprava vyšla na necelých 98.000,- Kč.

Oprava kaple – Skláře (I. etapa)

V červnu byly zahájeny práce spojené s realizací I. etapy obnovy kaple na Sklářích. Tuto stavební zakázku realizovala stavební firma TVInvest s.r.o. z Vlachova Březí. Akce přestavovala provedení odstranění nesoudržných či zavlhlých částí fasády i vnitřních omítek, vybourání betonové podlahy, opravu nátěrů oken a dřevěného podhledu stropu, výměnu vstupních dveří a dvířek do půdního prostoru, aplikaci sanačních (trasových) omítek v soklových partiích interiéru, statické zajištění trhlin ve zdivu, vybudování odvlhčovacího systému uvnitř i vně objektu, položení nové skladby podlahy s keramickou dlažbou a novou výmalbu kaple. Na tuto etapu by měla v roce 2020 navazovat II. etapa, v rámci níž bude provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda. Začátkem srpna byla stavba předána. Celková cena díla činila 585.000,- Kč. Nad rámec této akce byla kaple vybavena dvěma novými lavicemi a novou podestou k oltáři.

Dům č.p. 180 (mateřská škola), ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy

Záměrem opravy bylo provést opatření eliminující riziko zatékání do spodních konstrukcí, provést výměnu dlažby na terase a opravit omítky poprsního zdiva terasy. Terase byl navrácen vzhled odpovídající době vzniku celé budovy. Dlažba je vyvedena v šachovnicovém uspořádání bílých a černých dlaždic s vytažením tohoto obkladu na plnou výšku poprsního zdiva (obezdívky) terasy. Tento stav odpovídá dochované dokumentaci budovy, která byla v r. 1905 postavena podle návrhu uznávaného architekta akad. prof. Leopolda Bauera, a která je vysoce ceněným objektem secesní architektury. Neopomenutelným prvkem projektu stavby byla výměna stávajících novodobě řešených dveří na terasu za dveře odpovídající svým provedením dveřím z doby vzniku budovy. Dodavatelem stavby za 310.000,- Kč byla společnost GSI INVEST s.r.o.

Objekt zázemí s úložnými boxy na Vodníku

V prosinci roku 2018 započala v areálu Vodník stavba nového objektu zázemí. V rámci této stavby byl vybudován přístřešek, který slouží jako převlékárna a obsahuje i boxy k bezpečnému uložení osobních věcí návštěvníků areálu. Doprovodným aspektem této stavby se stala úprava okolí zmíněného objektu a oprava oplocení areálu Vodník. Celkové náklady projektu činily 360.000,- Kč. Tuto stavbu pro město Vimperk prováděla společnost Městské služby Vimperk, s. r. o.

Teplovodní přípojky Klostermannova čp. 368,369

Na přelomu letošního léta a podzimu proběhla realizace teplovodní přípojky pro obytné domy čp. 368 a 369 na vimperském starém sídlišti. Zakázku zajišťovala stavební firma REKON INSTA, spol. s r.o., a představovala práce a dodávky v celkové hodnotě 1.145.000,- Kč. Novou teplovodní přípojkou jsou dnes oba zmíněné bytové domy napojeny na centrální kotelnu a je tedy otevřen prostor pro realizaci dalších kroků ze strany správce centrální kotelny i majitelů domů, na základě kterých budou moci vlastníci jednotlivých bytových jednotek začít využívat komfortu a pohodlí, jež dálkové vytápění svým uživatelům bezesporu poskytuje.


Dalšími akcemi, které byly realizovány je zjednosměrnění části sídliště v ulici SNP a Mírová, díky čemuž se podařilo zlegalizovat parkovacího stání podél chodníků, neboť šířka komunikace pro obousměrný provoz tomu neodpovídala. Po zimě proběhla oprava kolmých parkovacích stání v ulici SNP – cca 270 m2, kdy parkoviště bylo ve špatném technickém stavu a najíždění na vysoké obruby bylo problematické. Důležitá byla také domluva na zřízení věcného břemena na veřejném osvětlení v ulici nad mateřskou školou Mírová na sídlišti, díky čemuž se po letech tato ulici rozsvítila.

Na Vodníku proběhla rekonstrukce vnitroareálových rozvodů vody k chatkám. Akci realizovaly Městské služby Vimperk za 393.000,- Kč. Tato společnost, která spravuje sportoviště města, vybudovala toalety v areálu letních sportů u bývalého házenkářského hřiště.

Za zmínku stojí také budování základního technického vybavení v ulici Brantlova, které je financováno na základě smlouvy o společné investici mezi městem a stavebníkem. Realizuje ji společnost KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. a cena je 1.1 mil. Kč. Díky této investici se otevírají možnosti pro navazující výstavbu rodinných domů.

O investičních plánech v roce 2020 budeme informovat po lednovém zastupitelstvu města a v průběhu celého roku.

Přejeme všem úspěšný a pohodový rok 2020 a hlavně pevné zdraví.


Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek


Fišerka
chodník Pražská
ZŠ Smetanova
ZŠ TGM
Zastávka Luční
Poliklinika
1. máje 180

Aktuality

2.4.2020

UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Pokud chcete zaplatit poplatek za komunální odpad, zašlete platbu na bankovní účet 19-722281/0100. Pokud potřebujete znát částku nebo variabilní symbol, obraťte se, prosím, na paní Boškovou - 388 402 237, Jitka.Boskova@mesto.vimperk.cz, která Vám požadované údaje sdělí.

31.3.2020

Popovídání s dobrovolníkem

Rádi byste si s někým jen tak promluvili? Je Vám smutno? Můžete od pondělí do pátku mezi 08:00 a 18:00 zavolat dispečerům Diecézní charity České Budějovice, obratem se Vám ozve dobrovolník.

31.3.2020

Opatření vlády k 30.03.2020 - stručný přehled

Nařízení a zákazy

31.3.2020

Rekonstrukce ulice 1. máje byla zahájena

Od pondělí 30.3.2020 došlo k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna. Realizace je rozdělena do 3 etap.

30.3.2020

Omezení veřejné dopravy v souvislosti s nouzovým stavem

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 a v souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a personálu jsou omezeny spoje ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.

27.3.2020

Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

24.3.2020

Sběr nabídky dobrovolnické pomoci - Jihočeský kraj

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

9.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru rozvoje – finanční referent

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 09.04.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ROZVOJE“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku