Územně analytické podklady ORP Vimperk

Úplná aktualizace 2010

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP") dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon") obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity území, záměry na provedení změn v území, zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Pořizovatel ÚAP obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP") Vimperk, kterým je MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, na základě § 28 odst. 1 stavebního zákona pořídil úplnou aktualizaci 2010 ÚAP ORP Vimperk (zpracováno v prosinci 2010).

Dle § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje aktualizaci 2010 ÚAP ORP Vimperk v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz níže).

Aktualizace 2010 ÚAP ORP Vimperk je k dispozici též v papírové formě a uložena v kanceláři č. 203 odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk v budově Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk, kde je do ní možné nahlédnout, a to nejlépe v úřední dny - pondělí a středa od 07:30 do 11:30 a od 12:30 do 17:00.

 

Textová část: 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 2,5 MB]

Rozbor udržitelného rozvoje území [PDF 1,6 MB]

Projednání ÚAP s obcemi [PDF 2,7 MB]

 

Grafická část: 

Kartogramy k podkladům pro rozbor udržitelného rozvoje území [ZIP 91,9 MB]

Výkres V.0: Hodnoty území M: 1:50000 [JPG 12,0 MB]

Výkres V.1: Limity využití území M: 1:50 000 [JPG 13,0 MB]

Výkres V.2: Záměry na provedení změn v území M: 1:50 000 [JPG 7,8 MB]

Výkres V.3: Problémový výkres M: 1:50 000 [JPG 6,8 MB]

 

Kartogramy i výkresy byly zpracovány pomocí softwaru MISYS a následně vytištěny do rastru *.BMP s rozlišením 4200 x 2970 (kartogramy) resp. 8400 x 7530 (výkresy) a kvůli značné velikosti zkomprimovány do formátu *.JPG.

Kartogramy jsou primárně určeny pro tisk na A3, obsahují ale jen poměrové měřítko - lze tedy tisknout i na jiné formáty papíru při zachování poměru stran. Výkres hodnot v území tvoří vybrané kartogramy - viz textová část Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území.

V případě tisku výkresů pro zachování měřítka tisknout bezokrajově na plochu papíru 840 x 753 mm.

 

Starší územně analytické podklady ORP Vimperk: 2008 [ZIP 80 MB]

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku