Rozhovor s Jaroslavou Martanovou

starostkou města Vimperk

 

Vyrůstala v nedalekých Lčovicích. Vimperačkou je Ing. Jaroslava Martanová už 30 let. Do místní politiky vstoupila v roce 2006, kdy se stala členkou zastupitelstva. O rok později už byla v Radě města Vimperk. Další volební období působila jako místostarostka a nyní má za sebou dva roky starostování. Jejím „srdcovým“ místem ve Vimperku je zámek. „Pracovala jsem tam, chvíli i bydlela, to místo má úžasnou atmosféru. Zámek mi připomíná otce ochránce, který objímá a střeží město pod sebou,“ říká dnes již vimperská patriotka.

Co pro vás Vimperk znamená?

Domov. Samozřejmě, že se ráda vracím tam, kde jsem vyrostla, ale doma jsem tady. Počasí i život jsou tu trochu drsnější, když se vám však tohle místo dostane pod kůži, musíte ho mít rádi.

Promítá se do vaší současné role starostky skutečnost, že jste už jako dítě školou povinné musela bojovat s nepřízní osudu?

Když nám umřel tatínek, bylo mi třináct. Já i sestry jsme se naučily postarat se o sebe samy. Maminka nám samozřejmě byla oporou, ale nemohly jsme ji zatěžovat svými problémy, a tak jsem se je učila řešit. Dodnes nemám ráda, když se od problémů utíká nebo se zametají pod koberec a tam bobtnají. Naučila jsem se také, že nic není zadarmo a člověk musí v životě mnohokrát vyvinout značné úsilí, aby něčeho dosáhl. Myslím, že pro mě jako starostku je důležité umět se poprat s každou situací a nenechat se zlomit. A také vím, že nemusím všechno mít, všechno vědět a všude být, abych byla spokojená.

Jak se z vašeho pohledu povedl rok 2016 ve Vimperku?

Hodnotím ho jako dobrý. Podařilo se prakticky vše, co jsme naplánovali. Máme za sebou náročnou stavbu kruhové křižovatky. Byla to největší investice roku a je prakticky hotová. Těší mě, že si ji lidé chválí, a to i někdejší odpůrci téhle stavby. Hotov je také nový chodník v Pivovarské ulici včetně lávky přes potok. Ve Sklářské ulici jsme otevřeli nové komunitní místo pro seniory a spolky. Podařilo se vyřešit patnáct let starý problém na Homolce – máme tam teď nový chodník v Družstevní ulici a ulice Slunečná se bude moci dostavět. Dokončena byla rekonstrukce úpravny vody včetně nové technologické linky. Na hřbitově je rozptylová loučka. Po letech jsou dokončené vnitřní práce na revitalizaci školy v parku. Dále máme nové workoutové hřiště a také dětské hřiště u Volyňky je nově vybaveno. Nová cesta vede na Šumavěnku. Prostředí sportovního areálu se příjemně proměňuje.

Kromě investic, které jsou viditelné, jste pracovali také na dokumentech pro budoucí realizace. Které z těch významných byste připomněla?

Z koncepčních materiálů bych zmínila studii revitalizace panelového sídliště. Zadána je také územní studie veřejného prostranství ulic 1. máje a Pivovarská. Rozhodli jsme se pro zpracování územní studie krajiny ORP Vimperk. To je důležitý materiál pro ochranu volné krajiny mimo chráněné území Šumavy, týkající se jednadvaceti obcí včetně Vimperku. Zadali jsme rovněž studii, která má řešit další využití areálu nemocnice. Krok za krokem dáváme tento prostor do pořádku. Vybrané nájemné, které činí 1,2 milionu korun ročně, investujeme do revitalizace pronajatých objektů. Máme schválený plán rozvoje města, na který budou navazovat akční plány. V současnosti se pracuje na akčním plánu investic na příští dva roky. Připravuje se také projekt zastřešení plaveckého bazénu a další dokumentace. Sbíráme podklady pro koncepční studii využití a rozvoje lokality U Sloupů.

Ve Vimperku je nyní diskutovaným tématem budoucnost sportovně rekreačního areálu Vodník. Vloni tu byla vybudována kanalizace, což jste označila za nezbytnou podmínku dalšího rozvoje tohoto oblíbeného místa. Jak tedy budoucnost Vodníku vnímáte?

Máme hotovu ověřovací studii. To je nástin maximalistického pojetí, co by zde mohlo být, kdyby k tomu byla vůle, povolení a prostředky. Odpověď na to, co zde opravdu bude možné, se dozvíme až na základě změny územního plánu a výsledků procesu SEA, což je komplexní posouzení vlivu jakýchkoliv zásahů na životní prostředí. Plán je takový, že ve spolupráci s Českým biatlonovým svazem by zde mohl vzniknout areál pro biatlon, ale především moderní sportovně rekreační areál pro mnoho druhů sportů v přírodě, které lze provozovat celoročně. Pestrost sportovního a rekreačního vyžití je téměř neomezená. Areál je dnes přístupný veřejnosti a tak to také zůstane i po jeho rozšíření. Žádné oplocení a podobně. Není určitě naším zájmem Vodník a jeho prostředí ničit. Úpravy lze udělat citlivě, a přitom využít obrovský potenciál, který místo v tuto chvíli nabízí. Chystáme se veřejnost s těmito našimi plány seznámit přímo na Vodníku, aby si lidé mohli udělat lepší představu, co a jak by se případně změnilo. Rozvoj Vodníku zamýšleným způsobem může městu do budoucna přinést hodně zajímavých příležitostí a významně například ovlivnit další existenci sportovního gymnázia.

Co nejvýznamnějšího čeká Vimperk z hlediska investic v roce 2017?

Docela jistě to bude příprava projektu revitalizace ulic 1. máje a Pivovarská. Nepůjde ale jen o úpravy veřejných prostranství a práce na povrchu, ale také pod zemí, kde je potřeba zrekonstruovat vodovod a kanalizaci a řešit napojení všech objektů ve vlastnictví města i soukromých. Rozpočtové náklady jsou odhadovány na 37 milionů korun. Pokud všechno půjde podle plánu, mohli bychom začít stavět už na podzim. Jde o zásadní stavbu z hlediska objemu peněz a každodenního života ve městě. Proměna této dopravní tepny v místo, které nebude jen spojníkem mezi historickým jádrem města a jeho moderními částmi, ale také prostorem pro setkávání a příjemné pobývání, bude hodně zásadní. Jsou tu školy, školky, sportoviště, knihovna, tudíž značný pohyb chodců, zejména dětí, proto je nezbytné zklidnit zde dopravu. Spolu s ulicí 1. máje bude opravena také ulice Nad Stadionem mezi bytovými domy. Při zpracovávání analytické části studie chystáme v lednu první setkání s občany k tomuto tématu. Budeme velice rádi, když se zapojí svými názory a připomínkami co nejvíce obyvatel města.

V rozpočtu počítáme také s novou fasádou a střechou na škole v Parku. Jak jsem již zmínila, vnitřní úpravy tohoto památkového objektu se po letech podařilo úspěšně dokončit. Také naše druhá základní škola ZŠ Smetanova se letos dočká větší investice, kterou bude vybudování, resp. rekonstrukce sociálů. To je nezbytnou podmínkou pro získání dotace na novou učebnu jazyků, o kterou chce škola žádat.

V jaké míře hodlá město využívat právě dotace?

O dotace budeme žádat na rekonstrukci objektu dětských šaten na zimním stadionu. Dále už jsme podali žádost o necelé 4 miliony na demolici objektu čp. 45 v Pasovské ulici. S ředitelstvím silnic a dálnic je dojednáno rozšíření výpadové komunikace I/45. Půjde o společnou investici města a ŘSD, která by měla výrazně zlepšit příjezd do Vimperku od hranic s Bavorskem. A o dotaci chceme žádat i na realizaci přechodu pro chodce u OD Tesco. Rovněž další rozšiřování kamerového systému bude závislé na dotacích. O podporu požádáme i na projekt asistenta prevence kriminality, se kterým máme výborné zkušenosti. Máme také zpracovánu žádost o dotaci na instalování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v městské památkové zóně.Tak jako v uplynulých letech se další dotační prostředky budeme snažit získat na opravu památek a na pokračující úpravy hřbitova.

Jak to v současnosti vypadá s cyklostezkou Volyňka?

Chceme cyklotrasu, která povede podél řeky. Ve spolupráci s obcemi Bohumilice, Čkyně, Lčovice jednáme s vlastníky pozemků o odkupu či pronájmu tak, aby byl projekt co nejdříve realizovatelný.

Co vimperské osady, nezapomínáte na ně?

V roce 2016 byla opravena požární nádrž v Lipce a hasičská zbrojnice v Bořanovicích. S firmou ČEVAK v současnosti řešíme odkanalizování lokality U Sloupů. Taktéž v Křesanově a Pravětíně je toto téma aktuální.  V osadách se postupně upravují návsi a opravují památky. Letos se bude zpracovávat projekt na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lipce. Provedli jsme revizi všech požárních nádrží a budeme žádat o dotace na jejich opravu – aktuálně v Boubské a ve Vnarovech. V Hrabicích bude nové dětské hřiště, na Lipce sportoviště. Chystáme projekty a rozpočty na opravu místních komunikací například mezi Sudslavicemi a Výškovicemi, v Bořanovicích a Cejsicích.

Představte si, že za vámi přijde mecenáš a nabídne vám peníze na jakýkoliv nadstandardní projekt ve městě. Na co byste je použila?

Na vybudování galerie a reprezentativního zázemí pro turisty a návštěvníky města. Líbilo by se mi pro tyto účely opravit dům čp. 81 v ulici Svornosti naproti gymnáziu. Byl by to krásný objekt s výhledem na zámek, kam by se každý chtěl vracet. Městu byl slušel dům novodobé architektury, vkusně začleněný do staré zástavby. Nárožní domy jsou díky svému umístění vždy velkou výzvou pro architekty.

Co vám dělalo v uplynulém roce největší starosti?

Občas nejsme schopni se v zastupitelstvu domluvit. To mi dělá velké starosti, protože se tím řada užitečných věcí zdržuje. Život samozřejmě nemůže být bez zádrhelů a komplikací, ale my k sobě někdy máme tak daleko! Místo, abychom problémy mezi sebou řešili a hledali styčné body, uchylujeme se k osobnímu napadání. To není správné a rozvoji města ani jeho běžnému chodu to neprospívá.

A největší radost?

Samozřejmě všechno, co se povedlo. Radost mám, že se tu do veřejného života aktivně zapojují mladí lidé, to je pro město a jeho budoucnost velmi důležité, protože si tak budují a upevňují vztah s tímto místem. Radost mám, že tu vznikají spolky a organizace, které pořádají akce pro vimperskou veřejnost. Radost mám i ze šikovných dětí a jejich úspěchů. Velice si cením všech, kdo s dětmi pracují často na úkor vlastního volna a peněz. Sama jsem kdysi dělala cvičitelku v Sokole a vím, jak zodpovědná a užitečná je to práce. Radost mám ze všech lidí, kteří chtějí stavět a ne jen bořit a místo toho, co nás rozděluje, hledají, co nás dokáže spojit. Naštěstí je takových lidí ve Vimperku většina.

Irena Malotová

Město Vimperk (PR a propagace)

 

Pozn. rozhovor vyšel v lednových Vimperských novinách

 

 

 

 

 

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku