Společné prohlášení

Zastupitelé za SNK ED, VPM, KDU ČSL a ODS se shodli na textu „Iniciativa pro město Vimperk 2014“, kde prezentují pravidla, programové priority a investice na příští volební období 2014 – 2018. Tato iniciativa vychází z naplnění volebních programů a předpokládaných potřeb města. Jedná se o dokument, který je otevřen pro všechna uskupení či jednotlivé zastupitele zastoupená v Zastupitelstvu města Vimperk. Pro informaci občanů je níže uveden text tohoto dokumentu.

 

Iniciativa pro město Vimperk 2014

Níže uvedení členové Zastupitelstva města Vimperk se dohodli na následujících pravidlech, programových prioritách a podpoře investic pro další směrování města, jeho řízení a rozvoj v období 2014 - 2018.

 • Hlavní zásady směrování a rozvoje města budou diskutovány na společných jednáních zastupitelů s cílem nalezení shody a strategie k dosažení vytýčeného cíle. Závěry setkání budou otevřeně prezentovány a komunikovány za účelem poskytnutí maximálně dostupných informací.
 • Bude ustanoven výbor pro strategický rozvoj města s nabídkou zastoupení všem politickým uskupením a politickým stranám.
 • Vedení města (rada) bude pravidelně informovat veřejnost o činnosti města (Vimperské noviny, webové stránky města, pravidelná společná setkání s občany, kabelová televize apod.).
 • Zastupitelé se budou při řešení a získávání informací o problémech před tím, než se ke konkrétní věci veřejně vyjádří, informovat u osob, které mají tuto problematiku v rámci řízení města ve své gesci v rámci samosprávy a státní správy.

 

Programové priority:

 • Zpracování strategického plánu rozvoje města na období 2015 - 2020.
 • Maximální podpora využívání dotačních programů ze všech zdrojů - evropské, národní, krajské, příhraniční a zahraniční fondy.
 • Podpora cestovního ruchu ve městě i v osadách, založená na propagaci města a osad, prezentaci a propagaci kulturního a historického dědictví, široké nabídce kulturních a sportovních akcí s využitím moderních metod marketingu.
 • Úzká spolupráce města s Ministerstvem kultury na rekonstrukci zámku a jeho podpora v získávání finančních prostředků z dotačních titulů.
 • Vzájemná podpora, komunikace a informovanost mezi samosprávou, podnikateli a Hospodářskou komorou.
 • Podpora individuální bytové výstavby.
 • Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro obec s rozšířenou působností Vimperk.
 • Pokračování v trendu eliminace a prevence negativních jevů (drogy, prostituce, vandalismus, požívání návykových látek mladistvými apod.) a zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí.
 • Podpora sportovního, kulturního a spolkového dění včetně zázemí.
 • Zvýšení frekvence a rozsahu úklidu města a osad a péče o zeleň.

 

Investice:

 • Dokončení úpravny vody v Brlohu.
 • Vynaložení maximálního úsilí k realizaci dalších etap krytého areálu vodních sportů.
 • Spolufinancování výstavby kruhových křižovatek u Lidlu a na Fišerce.
 • Rekonstrukce ulice 1. máje včetně kompletní infrastruktury.
 • Výstavba chodníku v Družstevní a Pivovarské ulici.
 • Pokračování v opravách povrchů místních komunikací v městě i osadách.
 • Zateplení a další zlepšování technického stavu ZŠ Smetanova.
 • Dokončení oprav budov ZŠ TGM.
 • Dostavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích.
 • Dopracování koncepce všech sportovních areálů a zlepšování jejich technického stavu a zázemí, zateplení šaten zimního stadionu.
 • Výstavba hřiště v osadě Lipka.
 • Pokračovat v realizaci záměru cyklotrasy Volyňka podél jejího toku ve spolupráci s dalšími obcemi a městy (výkup pozemků, zpracování PD a realizace).
 • Modernizace vybavení panelových domů.

 

 

Bejček Josef, Beránek Karel, Cais Jiří, Hlava Stanislav, Hudeček Karel, Janásková Šárka, Martanová Jaroslava, Petrášek Bohumil, Rückerová Dagmar

 

Ve Vimperku 28.11.2014

Aktuality

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku