Společné prohlášení

Zastupitelé za SNK ED, VPM, KDU ČSL a ODS se shodli na textu „Iniciativa pro město Vimperk 2014“, kde prezentují pravidla, programové priority a investice na příští volební období 2014 – 2018. Tato iniciativa vychází z naplnění volebních programů a předpokládaných potřeb města. Jedná se o dokument, který je otevřen pro všechna uskupení či jednotlivé zastupitele zastoupená v Zastupitelstvu města Vimperk. Pro informaci občanů je níže uveden text tohoto dokumentu.

 

Iniciativa pro město Vimperk 2014

Níže uvedení členové Zastupitelstva města Vimperk se dohodli na následujících pravidlech, programových prioritách a podpoře investic pro další směrování města, jeho řízení a rozvoj v období 2014 - 2018.

 • Hlavní zásady směrování a rozvoje města budou diskutovány na společných jednáních zastupitelů s cílem nalezení shody a strategie k dosažení vytýčeného cíle. Závěry setkání budou otevřeně prezentovány a komunikovány za účelem poskytnutí maximálně dostupných informací.
 • Bude ustanoven výbor pro strategický rozvoj města s nabídkou zastoupení všem politickým uskupením a politickým stranám.
 • Vedení města (rada) bude pravidelně informovat veřejnost o činnosti města (Vimperské noviny, webové stránky města, pravidelná společná setkání s občany, kabelová televize apod.).
 • Zastupitelé se budou při řešení a získávání informací o problémech před tím, než se ke konkrétní věci veřejně vyjádří, informovat u osob, které mají tuto problematiku v rámci řízení města ve své gesci v rámci samosprávy a státní správy.

 

Programové priority:

 • Zpracování strategického plánu rozvoje města na období 2015 - 2020.
 • Maximální podpora využívání dotačních programů ze všech zdrojů - evropské, národní, krajské, příhraniční a zahraniční fondy.
 • Podpora cestovního ruchu ve městě i v osadách, založená na propagaci města a osad, prezentaci a propagaci kulturního a historického dědictví, široké nabídce kulturních a sportovních akcí s využitím moderních metod marketingu.
 • Úzká spolupráce města s Ministerstvem kultury na rekonstrukci zámku a jeho podpora v získávání finančních prostředků z dotačních titulů.
 • Vzájemná podpora, komunikace a informovanost mezi samosprávou, podnikateli a Hospodářskou komorou.
 • Podpora individuální bytové výstavby.
 • Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro obec s rozšířenou působností Vimperk.
 • Pokračování v trendu eliminace a prevence negativních jevů (drogy, prostituce, vandalismus, požívání návykových látek mladistvými apod.) a zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí.
 • Podpora sportovního, kulturního a spolkového dění včetně zázemí.
 • Zvýšení frekvence a rozsahu úklidu města a osad a péče o zeleň.

 

Investice:

 • Dokončení úpravny vody v Brlohu.
 • Vynaložení maximálního úsilí k realizaci dalších etap krytého areálu vodních sportů.
 • Spolufinancování výstavby kruhových křižovatek u Lidlu a na Fišerce.
 • Rekonstrukce ulice 1. máje včetně kompletní infrastruktury.
 • Výstavba chodníku v Družstevní a Pivovarské ulici.
 • Pokračování v opravách povrchů místních komunikací v městě i osadách.
 • Zateplení a další zlepšování technického stavu ZŠ Smetanova.
 • Dokončení oprav budov ZŠ TGM.
 • Dostavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích.
 • Dopracování koncepce všech sportovních areálů a zlepšování jejich technického stavu a zázemí, zateplení šaten zimního stadionu.
 • Výstavba hřiště v osadě Lipka.
 • Pokračovat v realizaci záměru cyklotrasy Volyňka podél jejího toku ve spolupráci s dalšími obcemi a městy (výkup pozemků, zpracování PD a realizace).
 • Modernizace vybavení panelových domů.

 

 

Bejček Josef, Beránek Karel, Cais Jiří, Hlava Stanislav, Hudeček Karel, Janásková Šárka, Martanová Jaroslava, Petrášek Bohumil, Rückerová Dagmar

 

Ve Vimperku 28.11.2014

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku