Prohlášení starosty a místostarostky města Vimperk k veřejnému shromáždění, které se bude konat dne 5. září 2013 v Městském kulturním středisku ve Vimperku

Vážení spoluobčané města Vimperk,

téma týkající se pronájmu hotelu Vltava a jeho budoucího využití vyvolalo v nás všech velké znepokojení. K velkému údivu jsme si dne 29.8. 2013 přečetli na výlohách obchodů a na plakátovacích plochách Výzvu na vyjádření svého názoru na veřejném zasedání, které se bude konat dne 5.9.2013, kde je uvedeno, že jsou na toto slyšení pozváni zástupci města, úřadu práce a nájemci hotelu. Ve čtvrtek odpoledne nám bylo našimi spoluobčany sděleno, že jsme se tomuto veřejnému zasedání bránili, ale byli jsme přinuceni, a zároveň jsme to byli my, kteří jsou zainteresováni na pronájmu objektu organizaci, která chce tento objekt využít pro ubytování nepřizpůsobivých občanů v převážné většině romské národnosti.

K této události považuje za nezbytné všem občanům města sdělit sled událostí předcházející veřejnému shromáždění a organizaci tohoto meetingu.

Na webových stránkách obou internetových portálů www.vimperk.cz a www.vimperk.eu jsou průběžně zveřejňovány informace o vývoji situace kolem pronájmu tohoto objektu a výstupů jednání, která vedeme na různé úrovni, lokální a krajské. Naše vyjádření je i na kabelové televizi města a na linkách Českého rozhlasu. Podle dat konání jednání, která se uskutečnila do dnešního dne či jsou ještě plánována, jsme se rozhodli zorganizovat veřejné setkání občanů v Městském kulturním středisku na den 5.9.2013. Tento termín byl domluven minulý týden s vedoucím Městského kulturního střediska ve Vimperku. Zároveň nám byla sdělena od vedoucího kulturního střediska informace o zamluvení sálu paní Ivetou Preslovou na den 28.8.2013, která ho oslovila v sobotu na zámeckých slavnostech. Pan Pulkrábek přislíbil možné konání veřejného shromáždění, pokud bude sál volný. Tento den byl sál obsazen z důvodu konání přednášky zaměřené na vietnamskou komunitu ve vztahu této komunity k drogám a jejich začleňování do majoritní společnosti. Tuto skutečnost sdělil pan Jaroslav Pulkrábek paní Ivetě Preslová následující den a nabídl další termín, tj. 29.8.2013. Podle informací účastníků přednášky (3 osoby) se paní Iveta Preslová na tuto přednášku dostavila a vyjádřila své znepokojení s jejím konáním v tento den, což také sdělila přednášejícím, kteří netušili nic o veřejném shromáždění a byli chováním paní Ivety Preslové přivedeni do velkých rozpaků. Informace o tom, že město úmyslně naplánovalo tuto přednášku na tento den z důvodu zabránění konání veřejného shromáždění k hotelu Vltava, se zcela nezakládá na pravdě a je lží. Tyto přednášky na stejné téma se konaly v Jihočeském kraji na různých místech a byly dlouhodobě plánovány.

Dne 26.8.2013 v odpoledních hodinách zavolal pan Bohumil Kantor panu starostovi Bohumilu Petráškovi ve věci konání veřejného shromáždění dne 29.8.2013 v Městském kulturním středisku, který chce svolat několik občanů společně s panem Bohumilem Kantorem a paní Ivetou Preslovou. Pan starosta Petrášek informoval pana Kantora o připravovaném veřejném shromáždění vedením města v Městském kulturním středisku dne 5.9.2013 a navrhl společné jednání na toto téma, které se uskutečnilo dne 27.8.2013 v 8 hodin ráno v kanceláři pana starosty za přítomnosti pana Bohumila Kantora a místostarostky města Jaroslavy Martanové. Pan starosta byl požádán o účast na chystaném shromáždění po telefonu v pondělí odpoledne, místostarostka města v úterý ráno na společném jednání. Oba dva jsme shodně konstatovali, že na toto jednání přijdeme, ale z důvodu plánované časové zaneprázdněnosti v této době prosíme, o potvrzení jeho konání v průběhu jedné hodiny, abychom měli dostatečný prostor na přeorganizování plánovaných schůzek. Pan Bohumila Kantor toto přislíbil a po poradě se svými kolegy telefonicky starostovi sdělil, že jimi organizované veřejné zasedání ve čtvrtek dne 29.8.2013 se nebude konat.

Vylepené plakáty a roznesené letáky po městě s Výzvou na shromáždění konané dne 5.9.2013, kam jsou pozváni zástupci města, úřadu práce a nájemci hotelu, nás velice překvapily, protože ve stejné době, na stejné místo zveme za vedení města občany na diskuzi na stejné téma. Podle sdělení vedení úřadu práce nebyli nikým osloveni ve věci účasti na toto veřejné slyšení, ani nájemci nebyli nikým jiným osloveni krom starosty a místostarostky města na veřejné zasedání a nikdo jiný si u Městského kulturního střediska tento termín nerezervoval na veřejné zasedání. Pod Výzvou jsou podepsáni Bohumil Kantor, Iveta Preslová a Tomáš Koška.

S lítostí musíme konstatovat, že nás velice zaráží chování a jednání organizátorů veřejného shromáždění, kteří město neoslovili s návrhem spoluorganizování veřejného zasedání a s náměty na pozvání osob, které by byly schopné a kompetentní sdělit bližší informace k danému problému. Město na toto téma koná kroky a vede jednání na zvrácení dané situace a o to více nás mrzí, že jsme obviňováni z nečinnosti a spoluviny na pronájmu hotelu Vltava k těmto účelům. S velkou lítostí jsme nuceni konstatovat, že samotný záměr využití hotelu vyvolává neklid mezi námi všemi a chování a konání některých osob uvádějící a šířící nepravdivé informace společnému snažení nepřispívá.

Věříme ve zdravý rozum a úsudek občanů našeho města a schopnost vyhodnocení zachycených informací. Přes všechna obvinění nebudeme přestávat v jednáních o chystaném využití hotelu Vltava a snaze zvrácení nastalé situace. Považujeme to za sovu morální a občanskou povinnost i povinnost plynoucí z  naší funkce.

Jsme připraveni jednat s kýmkoliv o využití hotelu Vltava, pokud budeme osloveni, a konstruktivně společně konat. Uvítáme velkou účast občanů na veřejném shromáždění města dne 5.9.2013, které by mělo proběhnout věcně k danému tématu a z naší strany poskytneme všechny informace, které máme a budeme mít k dispozici

 

Bohumil Petrášek

Jaroslava Martanová

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku