Prohlášení starosty a místostarostky města Vimperk k veřejnému shromáždění, které se bude konat dne 5. září 2013 v Městském kulturním středisku ve Vimperku

Vážení spoluobčané města Vimperk,

téma týkající se pronájmu hotelu Vltava a jeho budoucího využití vyvolalo v nás všech velké znepokojení. K velkému údivu jsme si dne 29.8. 2013 přečetli na výlohách obchodů a na plakátovacích plochách Výzvu na vyjádření svého názoru na veřejném zasedání, které se bude konat dne 5.9.2013, kde je uvedeno, že jsou na toto slyšení pozváni zástupci města, úřadu práce a nájemci hotelu. Ve čtvrtek odpoledne nám bylo našimi spoluobčany sděleno, že jsme se tomuto veřejnému zasedání bránili, ale byli jsme přinuceni, a zároveň jsme to byli my, kteří jsou zainteresováni na pronájmu objektu organizaci, která chce tento objekt využít pro ubytování nepřizpůsobivých občanů v převážné většině romské národnosti.

K této události považuje za nezbytné všem občanům města sdělit sled událostí předcházející veřejnému shromáždění a organizaci tohoto meetingu.

Na webových stránkách obou internetových portálů www.vimperk.cz a www.vimperk.eu jsou průběžně zveřejňovány informace o vývoji situace kolem pronájmu tohoto objektu a výstupů jednání, která vedeme na různé úrovni, lokální a krajské. Naše vyjádření je i na kabelové televizi města a na linkách Českého rozhlasu. Podle dat konání jednání, která se uskutečnila do dnešního dne či jsou ještě plánována, jsme se rozhodli zorganizovat veřejné setkání občanů v Městském kulturním středisku na den 5.9.2013. Tento termín byl domluven minulý týden s vedoucím Městského kulturního střediska ve Vimperku. Zároveň nám byla sdělena od vedoucího kulturního střediska informace o zamluvení sálu paní Ivetou Preslovou na den 28.8.2013, která ho oslovila v sobotu na zámeckých slavnostech. Pan Pulkrábek přislíbil možné konání veřejného shromáždění, pokud bude sál volný. Tento den byl sál obsazen z důvodu konání přednášky zaměřené na vietnamskou komunitu ve vztahu této komunity k drogám a jejich začleňování do majoritní společnosti. Tuto skutečnost sdělil pan Jaroslav Pulkrábek paní Ivetě Preslová následující den a nabídl další termín, tj. 29.8.2013. Podle informací účastníků přednášky (3 osoby) se paní Iveta Preslová na tuto přednášku dostavila a vyjádřila své znepokojení s jejím konáním v tento den, což také sdělila přednášejícím, kteří netušili nic o veřejném shromáždění a byli chováním paní Ivety Preslové přivedeni do velkých rozpaků. Informace o tom, že město úmyslně naplánovalo tuto přednášku na tento den z důvodu zabránění konání veřejného shromáždění k hotelu Vltava, se zcela nezakládá na pravdě a je lží. Tyto přednášky na stejné téma se konaly v Jihočeském kraji na různých místech a byly dlouhodobě plánovány.

Dne 26.8.2013 v odpoledních hodinách zavolal pan Bohumil Kantor panu starostovi Bohumilu Petráškovi ve věci konání veřejného shromáždění dne 29.8.2013 v Městském kulturním středisku, který chce svolat několik občanů společně s panem Bohumilem Kantorem a paní Ivetou Preslovou. Pan starosta Petrášek informoval pana Kantora o připravovaném veřejném shromáždění vedením města v Městském kulturním středisku dne 5.9.2013 a navrhl společné jednání na toto téma, které se uskutečnilo dne 27.8.2013 v 8 hodin ráno v kanceláři pana starosty za přítomnosti pana Bohumila Kantora a místostarostky města Jaroslavy Martanové. Pan starosta byl požádán o účast na chystaném shromáždění po telefonu v pondělí odpoledne, místostarostka města v úterý ráno na společném jednání. Oba dva jsme shodně konstatovali, že na toto jednání přijdeme, ale z důvodu plánované časové zaneprázdněnosti v této době prosíme, o potvrzení jeho konání v průběhu jedné hodiny, abychom měli dostatečný prostor na přeorganizování plánovaných schůzek. Pan Bohumila Kantor toto přislíbil a po poradě se svými kolegy telefonicky starostovi sdělil, že jimi organizované veřejné zasedání ve čtvrtek dne 29.8.2013 se nebude konat.

Vylepené plakáty a roznesené letáky po městě s Výzvou na shromáždění konané dne 5.9.2013, kam jsou pozváni zástupci města, úřadu práce a nájemci hotelu, nás velice překvapily, protože ve stejné době, na stejné místo zveme za vedení města občany na diskuzi na stejné téma. Podle sdělení vedení úřadu práce nebyli nikým osloveni ve věci účasti na toto veřejné slyšení, ani nájemci nebyli nikým jiným osloveni krom starosty a místostarostky města na veřejné zasedání a nikdo jiný si u Městského kulturního střediska tento termín nerezervoval na veřejné zasedání. Pod Výzvou jsou podepsáni Bohumil Kantor, Iveta Preslová a Tomáš Koška.

S lítostí musíme konstatovat, že nás velice zaráží chování a jednání organizátorů veřejného shromáždění, kteří město neoslovili s návrhem spoluorganizování veřejného zasedání a s náměty na pozvání osob, které by byly schopné a kompetentní sdělit bližší informace k danému problému. Město na toto téma koná kroky a vede jednání na zvrácení dané situace a o to více nás mrzí, že jsme obviňováni z nečinnosti a spoluviny na pronájmu hotelu Vltava k těmto účelům. S velkou lítostí jsme nuceni konstatovat, že samotný záměr využití hotelu vyvolává neklid mezi námi všemi a chování a konání některých osob uvádějící a šířící nepravdivé informace společnému snažení nepřispívá.

Věříme ve zdravý rozum a úsudek občanů našeho města a schopnost vyhodnocení zachycených informací. Přes všechna obvinění nebudeme přestávat v jednáních o chystaném využití hotelu Vltava a snaze zvrácení nastalé situace. Považujeme to za sovu morální a občanskou povinnost i povinnost plynoucí z  naší funkce.

Jsme připraveni jednat s kýmkoliv o využití hotelu Vltava, pokud budeme osloveni, a konstruktivně společně konat. Uvítáme velkou účast občanů na veřejném shromáždění města dne 5.9.2013, které by mělo proběhnout věcně k danému tématu a z naší strany poskytneme všechny informace, které máme a budeme mít k dispozici

 

Bohumil Petrášek

Jaroslava Martanová

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku