P  O  Z  V  Á  N  K A

 

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk čtvrté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 09.03.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk 

 

P r o g r a m

1.      Zahájení, volba volební a návrhové komise

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkoprávní záležitosti

a)    Žádost o směnu nemovitostí bývalé knihovny v Nádražní ulici za budovu bývalé praktické školy čp. 127 v ulici 1. máje

b)    Žádost o prodej pozemku KN č. 958/11 v k. ú. Pravětín

c)    Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1482 v k. ú. Vimperk

d)    Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné

e)    Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 280/1 v k. ú. Boubská

f)     Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 26/9 v k. ú. Křesanov

g)    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod na silnici II/145, u Tesca“

h)    Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Veřejné osvětlení osada Lipka

i)      Záměr vybudovat ve Vimperku casino

j)      Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk

k)    Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách NP č. 311

l)      Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Luční  

m)   Přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku města  k 31.01.2015

4.      Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

5.      Návrh rozpočtových opatření

6.      Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec

7.      Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

8.      Různé

9.      Diskuse

10.  Závěr

 

 

                                                                          Ing. Jaroslava Martanová

                                                                          starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku