P  O  Z  V  Á  N  K A

 

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk čtvrté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 09.03.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk 

 

P r o g r a m

1.      Zahájení, volba volební a návrhové komise

2.      Kontrola usnesení

3.      Majetkoprávní záležitosti

a)    Žádost o směnu nemovitostí bývalé knihovny v Nádražní ulici za budovu bývalé praktické školy čp. 127 v ulici 1. máje

b)    Žádost o prodej pozemku KN č. 958/11 v k. ú. Pravětín

c)    Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1482 v k. ú. Vimperk

d)    Majetkové vyrovnání při realizaci stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ – návrh smlouvy o smlouvě budoucí směnné

e)    Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 280/1 v k. ú. Boubská

f)     Žádost o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku KN č. 26/9 v k. ú. Křesanov

g)    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby „Vimperk, ul. Sušická – přechod na silnici II/145, u Tesca“

h)    Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Veřejné osvětlení osada Lipka

i)      Záměr vybudovat ve Vimperku casino

j)      Prodej dřevěné stavby bývalého kiosku v areálu Zimního stadionu Vimperk

k)    Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách NP č. 311

l)      Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Luční  

m)   Přehled dluhů za nájemné bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku města  k 31.01.2015

4.      Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

5.      Návrh rozpočtových opatření

6.      Program pro poskytnutí dotace na vrty v osadě Klášterec

7.      Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

8.      Různé

9.      Diskuse

10.  Závěr

 

 

                                                                          Ing. Jaroslava Martanová

                                                                          starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku