P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk druhé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 08.12.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2014“
 4. Otevřený dopis občanů Vimperku – část Pravětín
 5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
 9. Návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – březen 2015
 10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. „Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ – navýšení investičních prostředků na realizaci akce
 12. „Vimperk, ulice Nad Stadionem – zatrubnění potoka“ – informace
 13. Jmenování předsedy a členů výboru pro rozvoj města
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 15. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2014 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 16. Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2015 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 17. Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2015
 18. Žádost o dodatečné schválení o dotaci na program „Rómský terénní pracovník – Vimperk“ na rok 2015
 19. Žádost o prominutí smluvní pokuty v rámci projektu Cyklotrasa Volyňka
 20. Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pro období 2014 - 2018
 21. Různé
 22. Diskuse
 23. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku