P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk druhé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

 které se uskuteční

v pondělí 08.12.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk

P r o g r a m :

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2014“
 4. Otevřený dopis občanů Vimperku – část Pravětín
 5. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
 6. Majetkoprávní záležitosti
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2014
 9. Návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – březen 2015
 10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. „Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk“ – navýšení investičních prostředků na realizaci akce
 12. „Vimperk, ulice Nad Stadionem – zatrubnění potoka“ – informace
 13. Jmenování předsedy a členů výboru pro rozvoj města
 14. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 15. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2014 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 16. Finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk na rok 2015 poskytnutý Městským službám Vimperk s. r. o.
 17. Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2015
 18. Žádost o dodatečné schválení o dotaci na program „Rómský terénní pracovník – Vimperk“ na rok 2015
 19. Žádost o prominutí smluvní pokuty v rámci projektu Cyklotrasa Volyňka
 20. Volba přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích pro období 2014 - 2018
 21. Různé
 22. Diskuse
 23. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku