P  O  Z  V  Á  N  K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů svolává starosta města Vimperk třicáté páté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 08.09.2014 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

P r o g r a m

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej objektu bývalé správy budov a pozemků KN č. 2522/51 v k. ú. Vimperk a 2522/89 v k. ú. Vimperk v areálu bývalých kasáren U Sloupů
  2. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Vimperk u vlakového nádraží
  3. Majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk
  4. Odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk od Vladimíra Komrsky pro budoucí realizaci komunikace
  5. Převod pozemků tvořících Arboretum ve Vimperku
  6.  Věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí v pozemku KN č. 415/ v k. ú. Hrabice pro město Vimperk (vodovodní, kanalizační a plynovodní řad)
  7. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě v pozemcích KN č. 1979/15 v k. ú. Vimperk a KN č. 1198/1 v k. ú. Vimperk pro město Vimperk (vodovodní řad)
  8. Výmaz věcného břemene na pozemcích KN č. 2522/84 a KN č. 2522/85 v areálu u Sloupů
  9. Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemek KN č. 2633/2 v k. ú. Vimperk pro stavbu „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“
  10. Koupě vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v areálu bývalých kasáren Za nádražím, rekolaudace na vodovodní a kanalizační řad
  11. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 5. Návrh rozpočtových opatření - rozpočet roku 2014
 6. Návrh smlouvy o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou prachatické oblasti
 7. Žádost o finanční příspěvek na provozování sociálních služeb
 8. Autobusová doprava na sídliště Míru – MHD
 9. Informace o vyúčtování nájemného za objekty nemocnice pronajaté společností BH - Nemocnice Vimperk a. s. za období 2011 - 2013
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Ing. Bohumil Petrášek

starosta

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku