P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk jedenácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
v pondělí 14.03.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Nabídka na odkoupení stavebního objektu čp. 210 v Krátké ulici
  2. Nabídka na odkoupení domů v historické části města ve Steinbrenerově a Pasovské ulici
  3. Majetkové vyrovnání se společností SAK spol. s r. o. – odkoupení pozemku
  4. Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  5. Žádost Českého rybářského svazu o prodej pozemku KN č. 645/2 v k. ú. Vimperk
  6. Prodej pozemku pod novou trafostanicí v ulici Podzámčí
  7. Žádost Aleny Chomátové o odkoupení částí pozemků KN č. 1760/3 a KN č. 2629/1 v k. ú. Vimperk – David Kotásek
  8. Prodej pozemků města v areálu společnosti GW JIHOTRANS, a. s.
  9. Žaloba manželů Matouškových na město Vimperk
  10. Využití budov v Pasovské ulici čp. 150 a Výškovice čp. 17
  11. Přístup k pozemkům určených pro výstavbu rodinných domů na Malé Homolce
 4. Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016
 5. Realizace projektu „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny – chodníky“
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Návrh rozpočtových opatření
 8. Program rozvoje města pro období 2016 - 2022
 9. Pronájem honitby Skláře Mysliveckému sdružení Arnoštka
 10. Návrh sportovní komise Rady města Vimperk na poskytnutí dotace v rámci výzvy: Podpora sportu 1/2016 sportovním klubům a oddílům
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Odvolání člena výboru pro rozvoj města
 13. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku