P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk jedenácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
v pondělí 14.03.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Nabídka na odkoupení stavebního objektu čp. 210 v Krátké ulici
  2. Nabídka na odkoupení domů v historické části města ve Steinbrenerově a Pasovské ulici
  3. Majetkové vyrovnání se společností SAK spol. s r. o. – odkoupení pozemku
  4. Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  5. Žádost Českého rybářského svazu o prodej pozemku KN č. 645/2 v k. ú. Vimperk
  6. Prodej pozemku pod novou trafostanicí v ulici Podzámčí
  7. Žádost Aleny Chomátové o odkoupení částí pozemků KN č. 1760/3 a KN č. 2629/1 v k. ú. Vimperk – David Kotásek
  8. Prodej pozemků města v areálu společnosti GW JIHOTRANS, a. s.
  9. Žaloba manželů Matouškových na město Vimperk
  10. Využití budov v Pasovské ulici čp. 150 a Výškovice čp. 17
  11. Přístup k pozemkům určených pro výstavbu rodinných domů na Malé Homolce
 4. Program regenerace MPZ Vimperk – výzva pro rok 2016
 5. Realizace projektu „Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny – chodníky“
 6. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 7. Návrh rozpočtových opatření
 8. Program rozvoje města pro období 2016 - 2022
 9. Pronájem honitby Skláře Mysliveckému sdružení Arnoštka
 10. Návrh sportovní komise Rady města Vimperk na poskytnutí dotace v rámci výzvy: Podpora sportu 1/2016 sportovním klubům a oddílům
 11. Projednání zápisu kontrolního výboru
 12. Odvolání člena výboru pro rozvoj města
 13. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku