P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 02.11.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk.

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Vimperk
  2. Prodej pozemků KN č. 1802/2, části KN č. 1804 a části KN č. 1805 v k. ú. Vimperk
  3. Žádost o prodej bytové jednotky v ulici 1. máje ve Vimperku
  4. Žádost o odprodej pozemků v k. ú. Vimperk
  5. Žádost o odkoupení pozemku KN č. 666/7 v k. ú. Bořanovice
  6. Směny pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci stavby komunikace a chodník ulice Hřbitovní
  7.  Žádost o prodej části pozemku KN č. 1773/2 v k. ú. Vimperk
  8. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu ½ parcely KN č. 42/2 v k. ú. Skláře
  9.  Žádost o směnu pozemků v k. ú. Boubská
  10. Odkoupení stavby v Pivovarské ulici včetně přiléhajících pozemků
  11. Žádost o prominutí poplatku a úroku z prodlení
  12. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 5. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015-2018
 6. Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření
 9. Přehled pohledávek města Vimperk k 30.09.2015
 10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Návrh o finanční vyrovnání za úraz na chodníku
 12. Zápis kontrolní výbor
 13. Zadání auditu v Městských lesích Vimperk s.r.o. – návrh Mgr. Pavla Dvořáka
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

23.9.2019

Pozvánka na desáté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 23.09.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

11.9.2019

Nová přístupová lávka v areálu vimperské organizace ČRS

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku