P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 02.11.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk.

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Vimperk
  2. Prodej pozemků KN č. 1802/2, části KN č. 1804 a části KN č. 1805 v k. ú. Vimperk
  3. Žádost o prodej bytové jednotky v ulici 1. máje ve Vimperku
  4. Žádost o odprodej pozemků v k. ú. Vimperk
  5. Žádost o odkoupení pozemku KN č. 666/7 v k. ú. Bořanovice
  6. Směny pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci stavby komunikace a chodník ulice Hřbitovní
  7.  Žádost o prodej části pozemku KN č. 1773/2 v k. ú. Vimperk
  8. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu ½ parcely KN č. 42/2 v k. ú. Skláře
  9.  Žádost o směnu pozemků v k. ú. Boubská
  10. Odkoupení stavby v Pivovarské ulici včetně přiléhajících pozemků
  11. Žádost o prominutí poplatku a úroku z prodlení
  12. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 5. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015-2018
 6. Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření
 9. Přehled pohledávek města Vimperk k 30.09.2015
 10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Návrh o finanční vyrovnání za úraz na chodníku
 12. Zápis kontrolní výbor
 13. Zadání auditu v Městských lesích Vimperk s.r.o. – návrh Mgr. Pavla Dvořáka
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku