P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmé zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 02.11.2015 od 15:30 hod.

v sále MěKS Vimperk.

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Vimperk
  2. Prodej pozemků KN č. 1802/2, části KN č. 1804 a části KN č. 1805 v k. ú. Vimperk
  3. Žádost o prodej bytové jednotky v ulici 1. máje ve Vimperku
  4. Žádost o odprodej pozemků v k. ú. Vimperk
  5. Žádost o odkoupení pozemku KN č. 666/7 v k. ú. Bořanovice
  6. Směny pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci stavby komunikace a chodník ulice Hřbitovní
  7.  Žádost o prodej části pozemku KN č. 1773/2 v k. ú. Vimperk
  8. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu ½ parcely KN č. 42/2 v k. ú. Skláře
  9.  Žádost o směnu pozemků v k. ú. Boubská
  10. Odkoupení stavby v Pivovarské ulici včetně přiléhajících pozemků
  11. Žádost o prominutí poplatku a úroku z prodlení
  12. Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
 5. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015-2018
 6. Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance
 7. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření
 9. Přehled pohledávek města Vimperk k 30.09.2015
 10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Návrh o finanční vyrovnání za úraz na chodníku
 12. Zápis kontrolní výbor
 13. Zadání auditu v Městských lesích Vimperk s.r.o. – návrh Mgr. Pavla Dvořáka
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr

 

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

5.6.2020

Slunečná ulice je dokončena

Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly.

4.6.2020

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA

Starostka města Vimperk, Ing. Jaroslava Martanová, Vás zve na druhé setkání konzultační skupiny pro přípravu strategického plánu, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 17:00 v sále Městského kulturního střediska.

4.6.2020

Nemocnice Vimperk

Návštěvy pacientů - 8.6.2020

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku