P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvanácté zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
které se uskuteční
v pondělí 02.05.2016 od 15:30 hod.
v sále MěKS Vimperk

Program:

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  1. Směna pozemků v k. ú. Vimperk v ulici Výhledy s manželi Mrázkovými
  2. Prodej pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Pod Hrabicemi
  3. Žádost města o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
  4. Žádost o prominutí dlužného nájemného na bytě v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku
 4. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 5. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk
 6. Návrh rozpočtových opatření
 7. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2015
 8. Návrh roční účetní závěrky města Vimperk za rok 2015
 9. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců muzea na státním zámku Vimperk
 10. Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 11. Různé
  • R1) Navýšení peněžních prostředků na výstavbu dětského hřiště u Volyňky
  • R2) Volba členů kontrolního výboru
 12. Diskuse
 13. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku