Město Vimperk    Aktuality    2020

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává
starostka města Vimperk třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční ve středu 29.01.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej pozemku parc. č. 1458 – nabídka na zveřejněný záměr č. 36/23/2019
  • Prodej pozemku parc. č. 19 – nabídka na zveřejněný záměr č. 37/24/2019
  • Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk v rámci stavby „Vimperk – ZTV Hrabice – STL plynovod a STL plynovodní přípojky“
  • Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 za účelem výstavby rodinného domu – nabídky na zveřejněný záměr č. 01/01/2020
  • Prodej části pozemku parc. č. 1685/1 a spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 1680/1 a parc. 1682/8 – nabídky na zveřejněný záměr č. 09/01/2020
  • Provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice a v k. ú. Křesanov – nabídky na zveřejněné záměry č. 05/01/2020, č. 06/01/2020, č. 07/01/2020 a č. 08/01/2020
  • Odkoupení části pozemku parc. č. 559/1 v k. ú. Výškovice u Vimperka – protipožární nádrž Vnarovy
  • Zveřejnění záměru prodeje částí zahrady k domu čp. 163 v Nádražní ulici a zveřejnění záměru zřízení práva stavby na pozemku před autobusovým nádražím ve Vimperku
  • Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 425/9 v k. ú. Korkusova Huť
  • Žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná Římskokatolickou farností Vimperk
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2020
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na zajišťování pečovatelské služby Oblastní charitou Vimperk
 • Žádost o poskytnutí dotace na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Návrh na uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby „Dům čp. 8, nám.
  Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“
 • Program regenerace MPZ Vimperk 2020 – vyhlášení dotačního programu města
 • Připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
 • Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/KV/2019
 • Zápis z jednání osadního výboru Boubská
 • Zápisy z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Odvolání člena, jmenování předsedy a člena osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov
  a Modlenice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se
účast zastupitelů.
Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru investic a údržby.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU IÚ

21.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru vnitřních věcí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 21.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU VV“.

16.2.2020

Odorizace odhalila více než 50 úniků plynu. Většina byla na zařízení odběratelů

Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu. Technici společnosti E.ON tak řešili 53 případů.

7.2.2020

Oprava ulice 1. máje se odkládá

Město Vimperk obdrželo dne 6.2.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o odvolání proti vydanému rozhodnutí o povolení stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“. Ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že povolení se ruší a věc se vrací k novému projednání.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku