Město Vimperk    Aktuality    2020

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává
starostka města Vimperk třinácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční ve středu 29.01.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej pozemku parc. č. 1458 – nabídka na zveřejněný záměr č. 36/23/2019
  • Prodej pozemku parc. č. 19 – nabídka na zveřejněný záměr č. 37/24/2019
  • Žádost o odkoupení plynárenského majetku vybudovaného městem Vimperk v rámci stavby „Vimperk – ZTV Hrabice – STL plynovod a STL plynovodní přípojky“
  • Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 za účelem výstavby rodinného domu – nabídky na zveřejněný záměr č. 01/01/2020
  • Prodej části pozemku parc. č. 1685/1 a spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 1680/1 a parc. 1682/8 – nabídky na zveřejněný záměr č. 09/01/2020
  • Provedení drobné směny pozemků v k. ú. Hrabice a v k. ú. Křesanov – nabídky na zveřejněné záměry č. 05/01/2020, č. 06/01/2020, č. 07/01/2020 a č. 08/01/2020
  • Odkoupení části pozemku parc. č. 559/1 v k. ú. Výškovice u Vimperka – protipožární nádrž Vnarovy
  • Zveřejnění záměru prodeje částí zahrady k domu čp. 163 v Nádražní ulici a zveřejnění záměru zřízení práva stavby na pozemku před autobusovým nádražím ve Vimperku
  • Žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 425/9 v k. ú. Korkusova Huť
  • Žaloba na město Vimperk o určení vlastnického práva podaná Římskokatolickou farností Vimperk
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Oprava schváleného rozpočtu města Vimperk na rok 2020
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Žádost o poskytnutí dotace na zajišťování pečovatelské služby Oblastní charitou Vimperk
 • Žádost o poskytnutí dotace na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Návrh na uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby „Dům čp. 8, nám.
  Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“
 • Program regenerace MPZ Vimperk 2020 – vyhlášení dotačního programu města
 • Připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”
 • Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/KV/2019
 • Zápis z jednání osadního výboru Boubská
 • Zápisy z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Odvolání člena, jmenování předsedy a člena osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov
  a Modlenice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se
účast zastupitelů.
Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

29.6.2020

Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky.

26.6.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru dopravy – registr řidičů“.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15.07.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REGISTR ŘIDIČŮ“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku