Město Vimperk    Aktuality    2018

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává

starostka města Vimperk třetí zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 17.12.2018 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

  1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkoprávní záležitosti
   • Drobná směna pozemků v k. ú. Hrabice dle zveřejněného záměru č. 59/26/2018
   • Směna pozemků v k. ú. Boubská, k. ú. Bořanovice u Vimperka a k. ú. Pravětín dle zveřejněného záměru č. 60/26/2018
   • Směna pozemků v k. ú. Pravětín – narovnání vlastnických vztahů v části úseku Pravětínského potoka
   • Drobná směna pozemků v k. ú. Boubská dle zveřejněného záměru                  č. 64/27/2018
   • Prodej části pozemku parc. č. 452 v k. ú. Hrabice určené k výstavbě rodinného domu
   • Odkoupení částí pozemků parc. č. 895/115 a parc. č. 895/116 v k. ú. Boubská
   • Žádost o souhlas s nižším plněním závazků v rámci oddlužení
  4. Určení názvů ulic v lokalitě Za Vrchem
  5. Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Vimperk na rok 2019
  6. Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2018
  7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
  8. Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperku
  9. Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2019
  10. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a nečlenům zastupitelstva města Vimperk
  11. Řešení sporu se společností ENVI-PUR, s. r. o.
  12. Různé
  13. Diskuse
  14. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.


Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku