Město Vimperk    Aktuality    2020

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk patnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 18.05.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Zřízení práva stavby na parc. č. 976/18 před autobusovým nádražím ve
   Vimperku
  • Nabídka darování pozemku parc. č. 1616/2 městu Vimperk
  • Prodej části pozemku parc. č. 2522/95 v areálu U Sloupů
  • Prodej části pozemku parc. č. 1648/2 v ulici Zlatá stezka
  • Směna pozemků v k. ú. Křesanov – záměr č. 18/06/2020
  • Výběrové řízení Vojenských lesů a statků ČR, s. p. na odkoupení pozemku parc. č. 2312
  • Dočasná úprava nájemného v prostorech sloužících podnikání
   v majetku města Vimperk spojená s nařízením vlády ČR o nouzovém stavu v důsledku zamezení šíření onemocnění COVID-19
 • Návrh na podání podnětu správci poplatku na prominutí místního poplatku z pobytu
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Smluvní pokuta uplatňovaná vůči společnosti Ars Fabrica s. r. o.
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Program regenerace MPZ Vimperk 2020 – Výzva pro rok 2020
 • Návrh na udělení generálního pardonu při řešení a sankcionování přestupků vzniklých v souvislosti s parkováním osobních automobilů v rozporu s pravidly o provozu na pozemních komunikacích
 • Vyjádření města Vimperk k dopisu Jana Hanžla - napojení bytových domů Pod Pekárnou na vodovodní řad
 • Zpráva o činnosti odboru rozvoje
 • Zápisy z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice
 • Zpráva finančního výboru
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se
účast zastupitelů*1)
Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.


*1) Zároveň upozorňujeme veřejnost na nutnost dodržování epidemiologických opatření, zejména dodržování minimálních 2 metrových odstupů od ostatních osob, používání ochrany obličeje a rukou (nebo si ruce při příchodu vydezinfikujte).

Aktuality

2.6.2020

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2020/1

Příjem žádostí začne 3. června 2020 a bude ukončen 22. června 2020 ve 12:00 hodin.

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku