P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 23.01.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh rozpočtových opatření
 4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 6. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 3/2015 o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 7. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku KN č. 1225/34 a KN č. 1225/108 v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku
  2. Prodej části pozemku KN č. 2522/63 a pozemku KN č. 2522/29 v areálu U Sloupů
  3. Žádost E. Brautfergerové o prodej pozemků KN č. 2271/2 a KN č. 2272 v k. ú. Vimperk
  4. Směna pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci budoucí propojovací komunikace ulic Boubínská a K. Světlé
  5. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  6. Žádost M. Sochové o převod nemovitosti do majetku města – část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk
  7. Prodej bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici včetně přilehlých pozemků
  8. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 1510/2, KN č. 1511/1 a KN č. 1511/3 v k. ú. Vimperk od Státního pozemkového úřadu
  9. Odkoupení budovy čp. 52 v Pasovské ulici včetně přiléhajícího pozemku
 8. Dotace pro Městské služby Vimperk, s. r. o. – správa sportovišť
 9. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – charitní pečovatelská služba
 10. Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017
 11. Návrh na zrušení usnesení č. 372 a 373 Zastupitelstva města Vimperk
 12. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 13. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 14. Projednání zápisů kontrolního výboru
 15. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesánov
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku