P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 23.01.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh rozpočtových opatření
 4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 6. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 3/2015 o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 7. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku KN č. 1225/34 a KN č. 1225/108 v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku
  2. Prodej části pozemku KN č. 2522/63 a pozemku KN č. 2522/29 v areálu U Sloupů
  3. Žádost E. Brautfergerové o prodej pozemků KN č. 2271/2 a KN č. 2272 v k. ú. Vimperk
  4. Směna pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci budoucí propojovací komunikace ulic Boubínská a K. Světlé
  5. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  6. Žádost M. Sochové o převod nemovitosti do majetku města – část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk
  7. Prodej bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici včetně přilehlých pozemků
  8. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 1510/2, KN č. 1511/1 a KN č. 1511/3 v k. ú. Vimperk od Státního pozemkového úřadu
  9. Odkoupení budovy čp. 52 v Pasovské ulici včetně přiléhajícího pozemku
 8. Dotace pro Městské služby Vimperk, s. r. o. – správa sportovišť
 9. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – charitní pečovatelská služba
 10. Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017
 11. Návrh na zrušení usnesení č. 372 a 373 Zastupitelstva města Vimperk
 12. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 13. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 14. Projednání zápisů kontrolního výboru
 15. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesánov
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

27.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo – referent odboru dopravy a silničního hospodářství – úsekové měření.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 12.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODSH - radary“.

20.5.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 19.06.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku