P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 23.01.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh rozpočtových opatření
 4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 6. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 3/2015 o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 7. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku KN č. 1225/34 a KN č. 1225/108 v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku
  2. Prodej části pozemku KN č. 2522/63 a pozemku KN č. 2522/29 v areálu U Sloupů
  3. Žádost E. Brautfergerové o prodej pozemků KN č. 2271/2 a KN č. 2272 v k. ú. Vimperk
  4. Směna pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci budoucí propojovací komunikace ulic Boubínská a K. Světlé
  5. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  6. Žádost M. Sochové o převod nemovitosti do majetku města – část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk
  7. Prodej bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici včetně přilehlých pozemků
  8. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 1510/2, KN č. 1511/1 a KN č. 1511/3 v k. ú. Vimperk od Státního pozemkového úřadu
  9. Odkoupení budovy čp. 52 v Pasovské ulici včetně přiléhajícího pozemku
 8. Dotace pro Městské služby Vimperk, s. r. o. – správa sportovišť
 9. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – charitní pečovatelská služba
 10. Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017
 11. Návrh na zrušení usnesení č. 372 a 373 Zastupitelstva města Vimperk
 12. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 13. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 14. Projednání zápisů kontrolního výboru
 15. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesánov
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku