P O Z V Á N K A

v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmnácté zasedání

Zastupitelstva města Vimperk,

které se uskuteční

v pondělí 23.01.2017 od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk 

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Návrh rozpočtových opatření
 4. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o stanovení školských obvodů pro mateřské školy zřizované městem Vimperk
 6. Návrh změny obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 3/2015 o stanovení školských obvodů pro základní školy zřizované městem Vimperk
 7. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej pozemku KN č. 1225/34 a KN č. 1225/108 v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku
  2. Prodej části pozemku KN č. 2522/63 a pozemku KN č. 2522/29 v areálu U Sloupů
  3. Žádost E. Brautfergerové o prodej pozemků KN č. 2271/2 a KN č. 2272 v k. ú. Vimperk
  4. Směna pozemků v k. ú. Vimperk pro realizaci budoucí propojovací komunikace ulic Boubínská a K. Světlé
  5. Převzetí pozemku KN č. 890/59 v k. ú. Boubská do vlastnictví města – Slunečná ulice
  6. Žádost M. Sochové o převod nemovitosti do majetku města – část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk
  7. Prodej bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici včetně přilehlých pozemků
  8. Žádost o bezúplatný převod pozemků KN č. 1510/2, KN č. 1511/1 a KN č. 1511/3 v k. ú. Vimperk od Státního pozemkového úřadu
  9. Odkoupení budovy čp. 52 v Pasovské ulici včetně přiléhajícího pozemku
 8. Dotace pro Městské služby Vimperk, s. r. o. – správa sportovišť
 9. Dotace pro Oblastní charitu Vimperk – charitní pečovatelská služba
 10. Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2017
 11. Návrh na zrušení usnesení č. 372 a 373 Zastupitelstva města Vimperk
 12. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Vimperk a výborů Zastupitelstva města Vimperk
 13. Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce
 14. Projednání zápisů kontrolního výboru
 15. Zápis z jednání osadního výboru obcí Hrabice, Cejsice a Křesánov
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku