POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvacáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 15.05.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Žádost o prodej budovy typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost manželů Rudlových o odkoupení budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/12 v k. ú. Vimperk – bývalý výstrojní sklad
  3. Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů
  4. Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín S. Zídkovi
  5. Prodej pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota Z. Krejsovi
  6. Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk od M. Sochové
  7. Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka manželům Procházkovým
  8. Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy a smlouvě budoucí kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
  9. Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v parametrech řadu do majetku města v ul. Zámek od Mgr. Herdenové a manželů Záleských
  10. Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem z vlastnictví manželů Vackových
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 7. Přehled pohledávek města Vimperk
 8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
 9. Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální zajištění
  provozu Vimperského zámeckého muzea
 10. Plán odpadového hospodářství města Vimperk
 11. Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
 12. Budoucí prodej stavby “Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa”
 13. Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 14. Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
 15. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku