POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk dvacáté první zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 15.05.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Volba místostarosty města Vimperk / volba člena Rady města Vimperk
 4. Majetkoprávní záležitosti
  1. Žádost o prodej budovy typu “U” na pozemku KN č. 2522/30 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost manželů Rudlových o odkoupení budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/12 v k. ú. Vimperk – bývalý výstrojní sklad
  3. Prodej části pozemku KN č. 2522/64, budovy bez čp./če. postavené na parcele KN č. 2522/23 v k. ú. Vimperk – bývalá stáj v areálu U Sloupů
  4. Prodej části pozemku KN č. 947/1 v k. ú. Pravětín S. Zídkovi
  5. Prodej pozemků KN č. 450/26 a KN č. 450/27 v k. ú. Solná Lhota Z. Krejsovi
  6. Darování nemovitosti do majetku města, část městského opevnění na pozemku KN č. 413 v k. ú. Vimperk od M. Sochové
  7. Prodej pozemku KN č. 671 v k. ú. Výškovice u Vimperka manželům Procházkovým
  8. Žádost spol. Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. o uzavření smlouvy a smlouvě budoucí kupní na část pozemku KN č. 1956/1 v k. ú. Vimperk
  9. Darování části stavby sdružené kanalizační přípojky vybudované v parametrech řadu do majetku města v ul. Zámek od Mgr. Herdenové a manželů Záleských
  10. Návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk v ul. Nad Stadionem z vlastnictví manželů Vackových
 5. Návrh rozpočtových opatření
 6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 7. Přehled pohledávek města Vimperk
 8. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
 9. Žádost Národního památkového ústavu Praha o přidělení dotace na personální zajištění
  provozu Vimperského zámeckého muzea
 10. Plán odpadového hospodářství města Vimperk
 11. Dostavba bazénu a úprava sportovního areálu ve Vimperku
 12. Budoucí prodej stavby “Teplovod Vimperk, ulice Smetanova, Palackého a Klostermannova – II. etapa”
 13. Návrh na zastavení projednání změny č. 1 Územního plánu Vimperk
 14. Dotace sportovním oddílům a klubům – výzva Podpora sportu 2017/1
 15. Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk
 16. Různé
 17. Diskuse
 18. Závěr


Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku