POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté páté

zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 09.10.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk


Program

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 4. Návrh rozpočtových opatření
 5. Návrh na částečný odpis pohledávky
 6. Majetkoprávní záležitosti
  1. Prodej budovy ubytovny typu "U" na pozemku KN č. 2522/40 a části okolního pozemku KN č. 2522/62 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů
  2. Žádost o odkoupení části pozemku KN č. 1790 v k. ú. Vimperk - parkoviště Vodník
  3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v důsledku výstavby nového chodníku v ulici Pivovarská ve Vimperku
  4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby pro realizaci stavby "Vimperk, ulice Čelakovského - rekonstrukce místních komunikací"
  5. Bezúplatný převod pozemků do majetku města Vimperk
  6. Prodej stavebních pozemků "Homolka SO 130" - Slunečná ulice
 7. Aktualizace Programu regenerace MPZ Vimperk pro období 2018 - 2022u
 8. Obnova kapličky na Brantlově Dvoře ve Vimperku
 9. Návrh dodatku č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města - doporučuje se účast zastupitelů.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

Aktuality

20.6.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru obecní živnostenský úřad

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 26.07.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽÚ“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku