Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2019

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 03.01.2019 MUVPK-KS 625/19 KS-TAJ 07.01.2019 e-mailem
Žádost o informaci týkající se využití služeb moderátora P. V. a žádost o informaci o počtu obyvatel města Vimperk

odpověď 1-2019 [PDF 148 kB]

2. 09.01.2019 MUVPK-KS 1008/19 KS-TAJ 16.01.2019 e-mailem
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2019

odpověď 2-2019 [PDF 1,7 MB]

3. 16.01.2019 MUVPK-KS 1743/19 KS-TAJ 22.01.2019 e-mailem

Žádost o zaslání kolik bylo MěÚ Vimperk zahájeno vyvlastňovacích řízení a vydáno rozhodnutí o vyvlastnění.

odpověď 3-2019 [PDF 42 kB]

4. 14.01.2019 MUVPK-KS 1520/2019 KS-TAJ 22.01.2019 e-mailem
Žádost o doplnění informací k dopisu ze dne 10.01.2019, MUVPK-KS 1180/19-LAC

odpověď 4-2019 [PDF 44 kB]

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“.

5. 11.01.2019 MUVPK-KS 1204/19 KS-TAJ 24.01.2019 DS

Žádost o poskytnutí informací týkající se projektu "Areál vodních sportů Vimperk"

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“.

odpověď 5-2019 [PDF 42 kB]

6. 04.02.2019 MUVPK-KS 5096/19 KS-TAJ 12.02.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informací týkající se "visačky na kliku"

odpověď 6-2019 [PDF 42 kB]

7. 25.01.2019 MUVPK-KS 2913/19 KS-TAJ 14.02.2019 DS

Žádost o zaslání dokumentů týkající se dotace z Programu MK ČR pro Z. K. vč. závazných stanovisek č. j. ŠK 72/109/08-P

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 7-2019 [PDF 43 kB]

8. 06.03.2019 MUVPK-KS 7958/19 KS-TAJ 08.03.2019 e-mailem

Žádost o informaci týkající se pořizování územního plánu města Vimperk a jeho změn

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 8-2019 [PDF 62 kB]

9. 06.03.2019 MUPK-KS 7959/19 KS-TAJ 08.03.2019 e-mailem
Žádost o informaci týkající se pořizování územního plánu města Vimperk nebo jeho změn

odpověď 9-2019 [PDF 60 kB]

10. 03.03.2019 MUVPK-KS 7450/2019 KS-TAJ 18.03.2019 DS

Žádost o zaslání všech dokumentů týkající se dotace z Programu MK ČR na akci "Obnova střechy nad hospodářskou částí čp. 103 (bývalá sodovkárna)

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 10-2019 [PDF 44 kB]

11. 27.02.2019 MUVPK-KS 7175/2019 KS-TAJ 18.03.2019 DS

Žádost o zaslání fotodokumentace - doplnění k žádosti ze dne 22.01.2019, MUVPK-KS 1520/19-LAC

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 11-2019 [PDF 39 kB]

12. 08.03.2019 MUVPK-KS 8212/2019 KS-TAJ 18.03.2019 e-mailem

Žádost o zaslání seznamu uživatelů honiteb v působnosti města Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 12-2019 [PDF 39 kB]

13. 07.03.2019 MUVPK-KS 8145/19 KS-TAJ 20.03.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se území Vodník na pozemcích KN č. 1792/1 a 1792/2 v k. ú. Vimperk

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 13-2019 [PDF 45 kB]

14. 04.04.2019 MUVPK-KS 11693/19 KS-TAJ 10.04.2019 poštou
Žádost o zaslání informace týkající se domovních čistíren

odpověď 14-2019 [PDF 41 kB]

15. 25.04.2019 MUVPK-KS 14345/19 KS-TAJ 06.05.2019 DS
Žádost o zaslání kopií listin vztahující se k zásobování pitnou vodou farmy ZD Zdíkov

odpověď 15-2019 [PDF 96 kB]; Přílohy [ZIP 8,5 MB]

16. 09.05.2019 MUVPK-KS 16008/19 KS-TAJ 14.05.2019 poštou
Žádost o zaslání dokladů týkající se projednání námitky ke změně územního plánu č. 1 ve věci pozemku č. 32/15 v Kubově Huti

odpověď 16-2019 [PDF 196 kB]

17. 09.05.2019 MUVPK-KS 16058/19 KS-TAJ 22.05.2019 DS
Žádost o vysvětlení postupu při pořizování změny č. 2 ÚP Vimperk

odpověď 17-2019 [PDF 49 kB]

18. 20.05.2019 MUVPK-KS 17512/19 KS-TAJ 22.05.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace týkající se lanového centra

odpověď 18-2019 [PDF 44 kB]

19. 31.05.2019 MUVPK-KS 18997/19 KS-TAJ 31.05.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení na zakázku "Kalendář Vimperk"

odpověď 19-2019 [PDF 39 kB]; Příloha 1 [PDF 123 kB]

20. 31.05.2019 MUVPK-KS 18996/19 KS-TAJ 06.06.2019 poštou
Žádost o poskytnutí písemnosti spadající do působnosti odboru VÚP MěÚ Vimperk - "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

odpověď 20-2019 [PDF 40 kB]; Příloha 1 [PDF 1,1 MB]

21. 10.06.2019 MUVPK-KS 19905/19 KS-TAJ 13.06.2019 e-mailem
Žádost o poskytnutí informace spadající do působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství

odpověď 21-2019 [PDF 45 kB]

22. 24.06.2019 MUVPK-KS 21687/19 KS-TAJ 27.06.2019 poštou

Žádost o poskytnutí písemností, které mohou mít souvislost s prováděnou stavbou na pozemku č. 473 v k. ú. Svatá Maří

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 22-2019 [PDF 48 kB]

23. 01.07.2019 MUVPK-KS 22609/19 KS-TAJ 08.07.2019 poštou
Žádost o kopii spisu ke stavbě "Vimperk - vodojem a výtlačný řad"

odpověď 23-2019 [PDF 40 kB]; Přílohy [ZIP 3,3 MB]

24. 03.07.2019 MUVPK-KS 22880/19 KS-TAJ 08.07.2019 poštou
Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu ke stavbě "Vimperk - vodojem a výtlačný řad"

odpověď 24-2019 [PDF 40 kB]; Přílohy [ZIP 10 MB]

25. 10.07.2019 MUVPK-KS 23668/19 KS-TAJ 23.07.2019 poštou
Žádost o poskytnutí písemností, které mohou mít souvislost s provedenou stavbou oplocení a změnou druhu nebo využití pozemku č. 161/1 v k. ú. Svatá Maří.

odpověď 25-2019 [PDF 44 kB]

26. 29.7.2019 MUVPK-KS 25802/19 KS-TAJ 1.8.2019 poštou
Źádost o poskytnutí písemností, které mají souvislost s prováděnou stavbou na pozemku č. 473 v k. ú. Svatá Maří

odpověď 26-2019 [PDF 39 kB]

27. 7.8.2019 MUVPK-KS 27060/19 KS-TAJ 15.08.2019 DS

Žádost o zodpovězení stanovených otázek vztahujících se k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, provádět kontroly stacionárních zdrojů přímo v domácnostech fyzických osob nepodnikajících

odpověď 27-2019 [PDF 71 kB]; Příloha č.1 [PDF 58 kB]; Příloha č.2 [PDF 986 kB]

28. 17.8.2019 MUVPK-KS 28139/2019 KS-TAJ 23.8.2019 DS

Žádost o poskytnutí informace, zda spol. DOMISTAV CZ a. s. a DOMISTAV HK s. r. o. podaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek na MěÚ Vimperk

odpověď 28-2019 [PDF 39 kB]

29. 18.8.2019 MUVPK-KS 946/2019 KS-TAJ 23.8.2019 DS

Žádost o poskytnutí všech podaných nabídek na MěÚ Vimperk spol. DOMISTAV CZ a. s. a DOMISTAV HK s. r. o. ve věcech veřejných zakázek

odpověď 29-2019 [PDF 40 kB]

30. 21.8.2019 MUVPK-KS 28539/19 KS-TAJ 26.08.2019 osobně

Žádost o poskytnutí informací k části rozpočtu a fakturace ke stavbě nového veřejného vodovodního řadu pro vodoprávní povolení - bytové domy čp. 590, 591 a 592 v ul. Mírová ve Vimperku na stávající veřejný vodovodní řad

odpověď 30-2019 [PDF 40 kB]; Příloha č.1 [PDF 40 kB]

31. 18.9.2019 MUVPK-KS 32003/19 KS-TAJ 24.09.2019 DS

Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci ORP Vimperk.

odpověď 31-2019 [PDF 150 kB]

32. 19.10.2019 MUVPK-KS 36059/19 KS-TAJ 25.10.2019 DS

Žádost o sdělení vlastníků technické infrastruktury na území ORP Vimperk

odpověď 32-2019 [PDF 43 kB]

33. 30.10.2019 MUVPK-KS 37033/19 KS-TAJ 30.10.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace spadající do působnosti odboru životního prostředí.

odpověď 33-2019 [PDF 41 kB]

34. 1.11.2019 MUVPK-KS 37403/19 KS-TAJ 06.11.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se spol. Městské lesy Vimperk, s. r. o.

odpověď 34-2019 [PDF 152 kB]

35. 1.11.2019 MUVPK-KS 37402/19 KS-TAJ 06.11.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se spol. Městské služby Vimperk, s. r. o.

odpověď 35-2019 [PDF 152 kB]

36. 1.11.2019 MUVPK-KS 37400/19 KS-TAJ 06.11.2019 e-mailem

Žádost o poskytnutí informace týkající se spol. Městská správa domů, s. r. o.

odpověď 36-2019 [PDF 148 kB]

37. 6.11.2019 MUVPK-KS 38201/19 KS-TAJ 08.11.2019 poštou

Žádost o poskytnutí informace týkající se Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2017 - Územní studie veřejného prostranství ORP Vimperk

odpověď 37-2019 [PDF 147 kB]

38. 7.12.2019 MUVPK-KS 42401/19 KS-TAJ 17.12.2019 DS

Žádost o poskytnutí informace týkající se areálu Vodník

odpověď 38-2019 [PDF 49 kB]; Příloha [PDF 371 kB]

39. 11.12.2019 MUVPK-KS 43025/19 KS-TAJ 17.12.2019 poštou

Žádost o poskytnutí výsledku řízení, kterého se měl dopustit P.M.

odpověď 39-2019 [PDF 40 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku