Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2017

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 27.12.2016 MUVPK-KS 731/17 KS-TAJ DS 09.01.2017

Odvolání proti meritornímu rozhodnutí ve věci čj. OD 11396/16-SVECH 3164/2016

odpověď 1-2017 [PDF 42 kB]

2. 9.1.2017 MUVPK-KS 732/17 KS-TAJ e-mailem 10.01.2017

Žádost o informaci, zda město Vimperk vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle § 2300, zák. č. 89/2012 Sb.

odpověď 2-2017 [PDF 39 kB] Příloha č.1 [PDF 261 kB]

3. 24.12.2016 MUVPK-KS 733/17 KS-TAJ e-mailem 04.01.2017

Žádost o zaslání všech dokumentů ze spisu vedeného pod sp. zn. OD 24385/13-ČER 4761/2013

odpověď 3-2017 [PDF 454 kB]

4. 11.1.2017 MUVPK-KS 1169/17 KS-TAJ písemně 20.01.2017

Žádost o písemnost "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

odpověď 4-2017 [PDF 42 kB]

5. 17.1.2017 MUVPK-KS 1765/17 KS-TAJ e-mailem 30.01.2017

Žádost o informaci, kolik bylo v našem ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

odpověď 5-2017 [PDF 147 kB]

Úhrada nebyla zaplacena, žádost byla odložena.

6. 30.1.2017 MUVPK-KS 1911/17 KS-TAJ e-mailem 30.01.2017

Žádost o informace týkající se všech radních města Vimperk od roku 2002 do roku 2014.

odpověď 6-2017 [PDF 519 kB]

7. 25.1.2017 MUVPK-KS 2457/17 KS-TAJ poštou 02.02.2017

Žádost o zaslání všech variant studie proveditelnosti k plánovanému projektu Sportovně-rekreačního areálu Vodník.

odpověď 7-2017 [PDF 140 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

8. 1.2.2017 MUVPK-KS 2626/17 KS-TAJ e-mailem 07.02.2017
Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk

odpověď 8-2017 [PDF 1.77 MB]

9. 14.2.2017 MUVPK-KS 3959/17 KS-TAJ poštou 15.02.2017

Žádost o informaci, zda se konala sankční řízení ke stavbě hotelu Alpská vyhlídka na poz. par. č. 61/1 v obci Kvilda

odpověď 9-2017 [PDF 40 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

10. 13.2.2017 MUVPK-KS 3733/17 KS-TAJ poštou 21.02.2017

Žádost o písemnost "Předání spisu - vyjádření k odvolání" - MUVPK-VÚP 859/17-KOK

odpověď 10-2017 [PDF 41 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

11. 16.2.2017 MUVPK-KS 4327/17 KS-TAJ DS 21.02.2017
Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk pro rok 2017

odpověď 11-2017 [PDF 40 kB]

12. 23.2.2017 MUVPK-KS 4966/17 KS-TAJ DS 24.02.2017
Žádost o zaslání protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu k č.j. MUVPK-OD 17037/16-SVECH 4239/2016

odpověď 12-2017 [PDF 42 kB]

13. 3.3.2017 MUVPK-VÚP 5750/17 VÚP-ŠEB poštou 06.03.2017

Žádost o poskytnutí informace ke změně č. 10 ÚPSÚ Kvilda

odpověď 13-2017 [PDF 1.63 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

14. 24.2.2017 MUVPK-KS 5163/17 KS-TAJ DS 07.03.2017
Žádost o informaci, zda bylo vydáno žadateli Borová Lada rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle zákona č. 254/2001 Sb., ve vztahu k ČOV na p.č. 155/5 k.ú. Borová Lada

odpověď 14-2017 [PDF 41 kB]

15. 27.2.2017 MUVPK-KS 5246/17 KS-TAJ poštou 07.03.2017

Žádost o informace jaká stavba byla povolena na pozemkové parcele st. 382 v k.ú. Stachy, zda na uvedené parcele bylo povoleno odtěžení zeminy, zda byly vlastníky pozemku předloženy údaje o odvodnění a zda byly předloženy údaje o protierozních opatření a kdy byly provedeny v řízení o odstranění černé stavby na téže pozemku

odpověď 15-2017 [PDF 42 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

16. 27.2.2017 MUVPK-KS 5191/17 KS-TAJ e-mailem 07.03.2017
Žádost o informaci zda MěÚ Vimperk vede evidenci šikanózních žádostí o informace

odpověď 16-2017 [PDF 43 kB]

17. 28.2.2017 MUVPK-KS 5406/17 KS-TAJ poštou 10.03.2017

Žádost o předložení schválené stavební dokumentace k pozemkům v k. ú. Vimperk a Hrabice odpovídající současnému stavu cesty zde vybudované za účelem tréninku běžeckého lyžování pro členy Ski klubu Šumava a vimperské veřejnosti

odpověď 17-2017 [PDF 41 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

18. 28.2.2017 MUVPK-KS 5408/17 KS-TAJ poštou 10.03.2017

Žádost o informace a zaslání podkladů a povolení o povoleném množství odběru vody z odběrného místa na Křesanovském potoce, s nakládáním s povrchovou vodou z umělé nádrže Vodník vydaného Ski klubu Šumava, z. s.

odpověď 18-2017 [PDF 44 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

19. 10.4.2017 MUVPK-KS 9603/17 KS-TAJ poštou 19.04.2017

Žádost o informace týkající se činnosti odboru vnitřních věcí MěÚ Vimperk, agendy občanských průkazů

odpověď 19-2017 [PDF 55 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

20. 17.5.2017 MUVPK-KS 13151/17 KS-TAJ DS 19.05.2017

Žádost o seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., v nichž má město Vimperk majetkovou účast

odpověď 20-2017 [PDF 143 kB]

21. 15.5.2017 MUVPK-KS 12848/17 KS-TAJ e-mailem 19.05.2017

Žádost o data k zákazu podomního prodeje produktů a služeb

odpověď 21-2017 [PDF 144 kB]

22. 25.5.2017 MUVPK-KS 12848/17 KS-TAJ DS 08.06.2017

Žádost o informace v souvislosti s nabytím vlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Svatá Máří

odpověď 22-2017 [PDF 2.45 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

23. 2.6.2017 MUVPK-KS 15081/17 KS-TAJ e-mailem 12.06.2017

Žádost o zpřístupnění dokumentu o partnerství, týkající se realizace rokonstrukce hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku

odpověď 23-2017 [PDF 141 kB], Příloha č.1 [PDF 732 kB]

24. 12.6.2017 MUVPK-KS 16054/17 KS-TAJ e-mailem 13.06.2017

Žádost o informaci týkající se smlouvy o pronájmu, která vyplývá z usnesení RM Vimperk č. 333 ze dne 31.03.2008

odpověď 24-2017 [PDF 39 kB]

25. 13.6.2017 MUVPK-KS 16318/17 KS-TAJ DS 27.06.2017

Žádost o informaci, zda MěÚ disponuje odbornými podklady, znaleckými posudky nebo výsledky zkoumání ve vztahu k ČOV na p.č. 155/5 k. ú. Borová Lada

odpověď 25-2017 [PDF 58 kB]

26. 4.7.2017 MUVPK-KS 18821/17 KS-TAJ poštou 20.07.2017

Žádost o informace, týkající se společnosti EKO-KOM, a. s.

odpověď 26-2017 [PDF 43 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

27. 16.7.2017 MUVPK-KS 19743/17-LAC KS-TAJ DS 21.07.2017

Žádost o zaslání kopie podnětu k čj. MUVPK-OD-KAV 17732/1

odpověď 27-2017 [PDF 39 kB]

28. 14.7.2017 MUVPK-KS 19722/17-LAC KS-TAJ e-mailem 21.07.2017
Žádost o informace týkající se exekuce

odpověď 28-2017 [PDF 42 kB]

29. 13.7.2017 MUVPK-KS 19540/17-LAC KS-TAJ poštou 02.08.2017

Žádost o poskytnutí kopie petice, která se týkala sportovně rekreačního areálu Vodník

odpověď 29-2017 [PDF 143 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

30. 27.7.2017 MUVPK-KS 21221/17 KS-TAJ DS 08.08.2017

Žádost o informaci k přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol dle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

odpověď 30-2017 [PDF 42 kB]

31. 25.7.2017 MUVPK-KS 20865/17 KS-TAJ DS 08.08.2017

Žádost o podání informace v návaznosti na čj. MUVPK-KS 19743/17-LAC

odpověď 31-2017 [PDF 39 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

32. 4.8.2017 MUVPK-KS 21971/17 KS-TAJ poštou 16.08.2017

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska k plánované stavbě na parc. č. 51/28, 51/29, 51/8 a 25/3 v k. ú. Veselka u Vimperka

odpověď 32-2017 [PDF 40 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

33. 16.8.2017 MUVPK-KS 23256/17 KS-TAJ e-mailem 22.08.2017

Žádost o poskytnutí informace, zda má město Vimperk problémy s ptáky

odpověď 33-2017 [PDF 40 kB]

34. 14.8.2017 MUVPK-KS 22894/17 KS-TAJ poštou 22.08.2017

Žádost o zaslání kopie "bloku na pokutu část B"

odpověď 34-2017 [PDF 39 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

35. 14.11.2017 MUVPK-KS 34490/17 KS-TAJ  

Žádost o zaslání textové části aktuálního územního plánu obce Stachy - zatím bez zveřejnění materiálů na stránkách

odpověď 35-2017 [PDF kB]

36. 27.11.2017 MUVPK-KS 36053/17 KS-TAJ e-mailem 29.11.2017

Žádost o poskytnutí informací týkající se kamerového systému spravovaného Městskou policií Vimperk

odpověď 36-2017 [PDF 146 kB]

37. 16.11.2017 MUVPK-KS 34914/17 KS-TAJ DS 30.11.2017

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

odpověď 37-2017 [PDF 155 kB]

38. 16.11.2017 MUVPK-KS 34945/17 KS-TAJ DS 30.11.2017

Žádost o zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí týkající se parcely č. 235/1 v k. ú. Jaroškov

odpověď 38-2017 [PDF 40 kB]

39. 19.11.2017 MUVPK-KS 34949/17 KS-TAJ DS 04.12.2017

Žádost o kopii veškerých smluv uzavřených se spol. Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s. r. o., dále kolik finanč. prostředků vynaložilo město na advokátní služby této spol. a v jakých oblastech poskytuje městu tato spol. právní služby

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 39-2017 [PDF 150 kB]

40. 19.11.2017 MUVPK-KS 34950/17 KS-TAJ DS 04.12.2017

Žádost o kopii vyjádření Povodí Vltavy ze dne 07.04.2017 k vydání rozhodnutí a o kopii žádosti, vše k čj. MUVPK-ŽP 17051/17-LAJ ze dne 19.06.2017 k ČOV na pč. 155/5 v k. ú. Borová Lada

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 40-2017 [PDF 40 kB]

41. 4.12.2017 MUVPK-KS 34950/17 KS-TAJ poštou 14.12.2017

Žádost o kopii zápisu provedeného na VÚP dne 30.11.2017 a o zaslání výsledku společného jednání včetně existujících stanovisek

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 41-2017 [PDF 40 kB]

42. 4.12.2017 MUVPK-KS 36981/17 KS-TAJ poštou 15.12.2017

Žádost o informaci jakým způsobem napravil MěÚ Vimperk nezákonný postup při udělování pokut a žádost o zaslání "Pověření", kterými je možnost ukládat pokuty v blokovém řízení.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 42-2017 [PDF 47 kB]

43. 20.12.2017 MUVPK-KS 39737/17 KS-TAJ poštou 27.12.2017
Žádost o poskytnutí informace zda MěÚ Vimperk přistoupí k navrácení finančních prostředků, kterými se dlouhodobě, neoprávněně obohacoval nezákonným výběrem "pokut" na odboru vnitřních věcí

odpověď 43-2017 [PDF 41 kB]

Aktuality

28.8.2019

Veřejné projednání aktualizace projektu regenerace sídliště Míru

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání aktualizace projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku, které se bude konat 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

21.8.2019

Okružní křižovatka Fišerka – 3. etapa

Začátkem příštího týdne bude zahájena třetí etapa, jejíž součástí je plánovaná částečná uzavírka Sušické ulice, úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje v úseku od výjezdu z čerpací stanice vlevo po křižovatku a části místní komunikace v úseku od křižovatky směrem do centra.

16.8.2019

VIMPERSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 POKŘTĚN

V pátek 16. srpna byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2020. Autorem kalendáře je známý fotograf a vimperský rodák Vladislav Hošek.

13.8.2019

Mezinárodní vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2019

Cvičení se uskuteční od 29.8. do 20.9.2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku