Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2017

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 27.12.2016 MUVPK-KS 731/17 KS-TAJ DS 09.01.2017

Odvolání proti meritornímu rozhodnutí ve věci čj. OD 11396/16-SVECH 3164/2016

odpověď 1-2017 [PDF 42 kB]

2. 9.1.2017 MUVPK-KS 732/17 KS-TAJ e-mailem 10.01.2017

Žádost o informaci, zda město Vimperk vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle § 2300, zák. č. 89/2012 Sb.

odpověď 2-2017 [PDF 39 kB] Příloha č.1 [PDF 261 kB]

3. 24.12.2016 MUVPK-KS 733/17 KS-TAJ e-mailem 04.01.2017

Žádost o zaslání všech dokumentů ze spisu vedeného pod sp. zn. OD 24385/13-ČER 4761/2013

odpověď 3-2017 [PDF 454 kB]

4. 11.1.2017 MUVPK-KS 1169/17 KS-TAJ písemně 20.01.2017

Žádost o písemnost "Předání spisu - vyjádření k odvolání"

odpověď 4-2017 [PDF 42 kB]

5. 17.1.2017 MUVPK-KS 1765/17 KS-TAJ e-mailem 30.01.2017

Žádost o informaci, kolik bylo v našem ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

odpověď 5-2017 [PDF 147 kB]

Úhrada nebyla zaplacena, žádost byla odložena.

6. 30.1.2017 MUVPK-KS 1911/17 KS-TAJ e-mailem 30.01.2017

Žádost o informace týkající se všech radních města Vimperk od roku 2002 do roku 2014.

odpověď 6-2017 [PDF 519 kB]

7. 25.1.2017 MUVPK-KS 2457/17 KS-TAJ poštou 02.02.2017

Žádost o zaslání všech variant studie proveditelnosti k plánovanému projektu Sportovně-rekreačního areálu Vodník.

odpověď 7-2017 [PDF 140 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

8. 1.2.2017 MUVPK-KS 2626/17 KS-TAJ e-mailem 07.02.2017
Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk

odpověď 8-2017 [PDF 1.77 MB]

9. 14.2.2017 MUVPK-KS 3959/17 KS-TAJ poštou 15.02.2017

Žádost o informaci, zda se konala sankční řízení ke stavbě hotelu Alpská vyhlídka na poz. par. č. 61/1 v obci Kvilda

odpověď 9-2017 [PDF 40 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

10. 13.2.2017 MUVPK-KS 3733/17 KS-TAJ poštou 21.02.2017

Žádost o písemnost "Předání spisu - vyjádření k odvolání" - MUVPK-VÚP 859/17-KOK

odpověď 10-2017 [PDF 41 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

11. 16.2.2017 MUVPK-KS 4327/17 KS-TAJ DS 21.02.2017
Žádost o zaslání investičních plánů města Vimperk pro rok 2017

odpověď 11-2017 [PDF 40 kB]

12. 23.2.2017 MUVPK-KS 4966/17 KS-TAJ DS 24.02.2017
Žádost o zaslání protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu k č.j. MUVPK-OD 17037/16-SVECH 4239/2016

odpověď 12-2017 [PDF 42 kB]

13. 3.3.2017 MUVPK-VÚP 5750/17 VÚP-ŠEB poštou 06.03.2017

Žádost o poskytnutí informace ke změně č. 10 ÚPSÚ Kvilda

odpověď 13-2017 [PDF 1.63 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

14. 24.2.2017 MUVPK-KS 5163/17 KS-TAJ DS 07.03.2017
Žádost o informaci, zda bylo vydáno žadateli Borová Lada rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle zákona č. 254/2001 Sb., ve vztahu k ČOV na p.č. 155/5 k.ú. Borová Lada

odpověď 14-2017 [PDF 41 kB]

15. 27.2.2017 MUVPK-KS 5246/17 KS-TAJ poštou 07.03.2017

Žádost o informace jaká stavba byla povolena na pozemkové parcele st. 382 v k.ú. Stachy, zda na uvedené parcele bylo povoleno odtěžení zeminy, zda byly vlastníky pozemku předloženy údaje o odvodnění a zda byly předloženy údaje o protierozních opatření a kdy byly provedeny v řízení o odstranění černé stavby na téže pozemku

odpověď 15-2017 [PDF 42 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

16. 27.2.2017 MUVPK-KS 5191/17 KS-TAJ e-mailem 07.03.2017
Žádost o informaci zda MěÚ Vimperk vede evidenci šikanózních žádostí o informace

odpověď 16-2017 [PDF 43 kB]

17. 28.2.2017 MUVPK-KS 5406/17 KS-TAJ poštou 10.03.2017

Žádost o předložení schválené stavební dokumentace k pozemkům v k. ú. Vimperk a Hrabice odpovídající současnému stavu cesty zde vybudované za účelem tréninku běžeckého lyžování pro členy Ski klubu Šumava a vimperské veřejnosti

odpověď 17-2017 [PDF 41 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

18. 28.2.2017 MUVPK-KS 5408/17 KS-TAJ poštou 10.03.2017

Žádost o informace a zaslání podkladů a povolení o povoleném množství odběru vody z odběrného místa na Křesanovském potoce, s nakládáním s povrchovou vodou z umělé nádrže Vodník vydaného Ski klubu Šumava, z. s.

odpověď 18-2017 [PDF 44 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

19. 10.4.2017 MUVPK-KS 9603/17 KS-TAJ poštou 19.04.2017

Žádost o informace týkající se činnosti odboru vnitřních věcí MěÚ Vimperk, agendy občanských průkazů

odpověď 19-2017 [PDF 55 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

20. 17.5.2017 MUVPK-KS 13151/17 KS-TAJ DS 19.05.2017

Žádost o seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., v nichž má město Vimperk majetkovou účast

odpověď 20-2017 [PDF 143 kB]

21. 15.5.2017 MUVPK-KS 12848/17 KS-TAJ e-mailem 19.05.2017

Žádost o data k zákazu podomního prodeje produktů a služeb

odpověď 21-2017 [PDF 144 kB]

22. 25.5.2017 MUVPK-KS 12848/17 KS-TAJ DS 08.06.2017

Žádost o informace v souvislosti s nabytím vlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Svatá Máří

odpověď 22-2017 [PDF 2.45 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

23. 2.6.2017 MUVPK-KS 15081/17 KS-TAJ e-mailem 12.06.2017

Žádost o zpřístupnění dokumentu o partnerství, týkající se realizace rokonstrukce hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku

odpověď 23-2017 [PDF 141 kB], Příloha č.1 [PDF 732 kB]

24. 12.6.2017 MUVPK-KS 16054/17 KS-TAJ e-mailem 13.06.2017

Žádost o informaci týkající se smlouvy o pronájmu, která vyplývá z usnesení RM Vimperk č. 333 ze dne 31.03.2008

odpověď 24-2017 [PDF 39 kB]

25. 13.6.2017 MUVPK-KS 16318/17 KS-TAJ DS 27.06.2017

Žádost o informaci, zda MěÚ disponuje odbornými podklady, znaleckými posudky nebo výsledky zkoumání ve vztahu k ČOV na p.č. 155/5 k. ú. Borová Lada

odpověď 25-2017 [PDF 58 kB]

26. 4.7.2017 MUVPK-KS 18821/17 KS-TAJ poštou 20.07.2017

Žádost o informace, týkající se společnosti EKO-KOM, a. s.

odpověď 26-2017 [PDF 43 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

27. 16.7.2017 MUVPK-KS 19743/17-LAC KS-TAJ DS 21.07.2017

Žádost o zaslání kopie podnětu k čj. MUVPK-OD-KAV 17732/1

odpověď 27-2017 [PDF 39 kB]

28. 14.7.2017 MUVPK-KS 19722/17-LAC KS-TAJ e-mailem 21.07.2017
Žádost o informace týkající se exekuce

odpověď 28-2017 [PDF 42 kB]

29. 13.7.2017 MUVPK-KS 19540/17-LAC KS-TAJ poštou 02.08.2017

Žádost o poskytnutí kopie petice, která se týkala sportovně rekreačního areálu Vodník

odpověď 29-2017 [PDF 143 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

30. 27.7.2017 MUVPK-KS 21221/17 KS-TAJ DS 08.08.2017

Žádost o informaci k přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol dle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

odpověď 30-2017 [PDF 42 kB]

31. 25.7.2017 MUVPK-KS 20865/17 KS-TAJ DS 08.08.2017

Žádost o podání informace v návaznosti na čj. MUVPK-KS 19743/17-LAC

odpověď 31-2017 [PDF 39 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

32. 4.8.2017 MUVPK-KS 21971/17 KS-TAJ poštou 16.08.2017

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska k plánované stavbě na parc. č. 51/28, 51/29, 51/8 a 25/3 v k. ú. Veselka u Vimperka

odpověď 32-2017 [PDF 40 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

33. 16.8.2017 MUVPK-KS 23256/17 KS-TAJ e-mailem 22.08.2017

Žádost o poskytnutí informace, zda má město Vimperk problémy s ptáky

odpověď 33-2017 [PDF 40 kB]

34. 14.8.2017 MUVPK-KS 22894/17 KS-TAJ poštou 22.08.2017

Žádost o zaslání kopie "bloku na pokutu část B"

odpověď 34-2017 [PDF 39 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

35. 14.11.2017 MUVPK-KS 34490/17 KS-TAJ  

Žádost o zaslání textové části aktuálního územního plánu obce Stachy - zatím bez zveřejnění materiálů na stránkách

odpověď 35-2017 [PDF kB]

36. 27.11.2017 MUVPK-KS 36053/17 KS-TAJ e-mailem 29.11.2017

Žádost o poskytnutí informací týkající se kamerového systému spravovaného Městskou policií Vimperk

odpověď 36-2017 [PDF 146 kB]

37. 16.11.2017 MUVPK-KS 34914/17 KS-TAJ DS 30.11.2017

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

odpověď 37-2017 [PDF 155 kB]

38. 16.11.2017 MUVPK-KS 34945/17 KS-TAJ DS 30.11.2017

Žádost o zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí týkající se parcely č. 235/1 v k. ú. Jaroškov

odpověď 38-2017 [PDF 40 kB]

39. 19.11.2017 MUVPK-KS 34949/17 KS-TAJ DS 04.12.2017

Žádost o kopii veškerých smluv uzavřených se spol. Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s. r. o., dále kolik finanč. prostředků vynaložilo město na advokátní služby této spol. a v jakých oblastech poskytuje městu tato spol. právní služby

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 39-2017 [PDF 150 kB]

40. 19.11.2017 MUVPK-KS 34950/17 KS-TAJ DS 04.12.2017

Žádost o kopii vyjádření Povodí Vltavy ze dne 07.04.2017 k vydání rozhodnutí a o kopii žádosti, vše k čj. MUVPK-ŽP 17051/17-LAJ ze dne 19.06.2017 k ČOV na pč. 155/5 v k. ú. Borová Lada

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 40-2017 [PDF 40 kB]

41. 4.12.2017 MUVPK-KS 34950/17 KS-TAJ poštou 14.12.2017

Žádost o kopii zápisu provedeného na VÚP dne 30.11.2017 a o zaslání výsledku společného jednání včetně existujících stanovisek

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 41-2017 [PDF 40 kB]

42. 4.12.2017 MUVPK-KS 36981/17 KS-TAJ poštou 15.12.2017

Žádost o informaci jakým způsobem napravil MěÚ Vimperk nezákonný postup při udělování pokut a žádost o zaslání "Pověření", kterými je možnost ukládat pokuty v blokovém řízení.

„Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk“

odpověď 42-2017 [PDF 47 kB]

43. 20.12.2017 MUVPK-KS 39737/17 KS-TAJ poštou 27.12.2017
Žádost o poskytnutí informace zda MěÚ Vimperk přistoupí k navrácení finančních prostředků, kterými se dlouhodobě, neoprávněně obohacoval nezákonným výběrem "pokut" na odboru vnitřních věcí

odpověď 43-2017 [PDF 41 kB]

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku