Poplatek za komunální odpad

Pro rok 2013 se částka poplatku nemění a usnesením zastupitelstva města Vimperk byla schválena částka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 492 Kč na poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Nově poplatek zaplatí i cizinci, kteří mají na území obce dlouhodobý či přechodný pobyt delší než 3 měsíce a ti, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.2013. Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31.03.2013 a  31.08.2013, pokud činí částka společně odváděného poplatku 2.460 Kč a více. Poplatek lze uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č. 19-722281/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání  zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, je neměnný a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud jej neznáte z předchozích let, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo mě kontaktujte na adrese jitka.boskova@mesto.vimperk.cz.

Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než ½ kalendářního roku z důvodu pobytu v zahraničí, ústavech sociální péče, LDN nebo pobytu ve vazbě či výkonu trestu. Dále jsou osvobozeni poplatníci s trvalým pobytem na ohlašovně, tj. Steinbrenerova 6 a prokáží, že se na území města Vimperk nezdržují a poplatníci s celoročním pobytem v Pravětíně čp. 23, Tovární 184 a 338, 1.máje 115 a Nerudova 267, kde likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel jednotlivých zařízení. Nárok na osvobození vzniká až po doložení dané skutečnosti poplatníkem.

Veškeré další informace na tel. čísle 388 402 237.

 

                                                                                                       Jitka Bošková, finanční odbor

                                                                                                           

 

 

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku