Podzimní volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. V případě, že se uskuteční druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, budou probíhat volby v pátek
17. října 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Nejpozději 3 dny před volbami, tj. 7. října 2014 obdrží každý volič hlasovací lístek do své domovní schránky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, který bude obsahovat informace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nové hlasovací lístky. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR již nebudou voliči dodány předem, ale volič je obdrží přímo
ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Ve dnech voleb bude zajištěna stálá služba na Městském úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, odboru vnitřních věcí, pro vydání občanského průkazu v případě, že volič bude mít doklad neplatný a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento občanský průkaz má omezenou platnost jednoho měsíce od jeho vydání.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Požadavek o hlasování mimo volební místnost je možné nahlásit Ing. Veronice Čermákové, tel.: 388402215 – Městský úřad Vimperk.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014

Právo volit v dané obci má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

 

Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí.

 

Každý volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Cizinec po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

Přímo ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku šedé barvy,případně i nový hlasovací lístek. Poté vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek upravit jedním z níže uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas voliče neplatný.

 

  1. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas voliče neplatný.

 

  1. Kromě výše uvedených dvou způsobů, lze provést volbu i jejich kombinací. Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále jednotlivé kandidáty jiných volebních stran, a to tak, že v rámečku před jménem kandidáta označí volič křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do celkového počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo součet individuálně označených kandidátů by byl větší, než je stanovený celkový počet volených zastupitelů, byl by takový hlas neplatný. Pro ilustraci je níže uveden příklad.

 

Celkem má být voleno 17 členů zastupitelstva obce.  Volič označí volební stranu se 17 kandidáty a dále označí samostatně 7 kandidátů z dalších volebních stran. Tato situace znamená, že volič dal hlasy 7 kandidátům, které označil samostatně a dále prvním 10-ti kandidátům z označené volební strany. 

 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, vloží ho do úřední obálky žluté barvy (do úřední obálky žluté barvy se vkládá hlasovací lístek pro volby do Senátu), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není přípustné. To znamená, že voliči, kteří v době konání voleb do zastupitelstev obcí se například léčí v nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni v sanatoriu či obdobném zařízení v územním obvod obce, do jehož zastupitelstva jsou oprávněni hlasovat, ale nemají trvalý pobyt ve volebním okrsku, v němž se tato nemocnice, sanatorium či obdobné zařízení nachází, nemohou v tomto případě volit.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2014

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Každý volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Přímo ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku žluté barvy, případně i nové hlasovací lístky. Poté vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

 

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí, tzn. hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR bude možno volit na voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Senátu Parlamentu ČR k hlasování ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území ČR.

 

Další informace ohledně voličských průkazů najdete na stránkách města Vimperk – www.vimperk.cz („informace pro občany“) - http://www.vimperk.cz/files/6595-volicsky-prukaz.pdf [PDF 47 kB]

 

Volit na základě vydaného voličského průkazu můžete v obcích volebního obvodu č. 12 – Strakonice. Přehled jednotlivých obcí spadajících do tohoto volebního obvodu najdete na stránkách města Vimperk – www.vimperk.cz („informace pro občany“) - http://www.vimperk.cz/files/6707-prehled-senatnich-volebnich-obvodu-c-12-a-15.pdf [PDF 46 kB]

 

S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, odbor vnitřních věcí, na Ing. Veroniku Čermákovou, tel.: 388402215, 724176544 nebo
na p. Miroslava Váchu, tel.: 388402224.

 

Ing. Veronika Čermáková

vedoucí odboru vnitřních věcí                                                         

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku