Obnova památek v městské zóně Vimperk

Možnost finanční podpory při obnově kulturních památek nacházejících se v prostoru městské památkové zóny Vimperk

 

Město Vimperk patří mezi města, na jejichž území je vyhlášena městská památková zóna, což umožňuje vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejících se v této zóně čerpat na obnovu památek finanční podporu z Ministerstva kultury ČR. Jelikož se často stává, že je zájem z řad vlastníků památek v zóně projeven v době, kdy již nelze akci v aktuálním roce zařadit do programu, přinášíme alespoň základní informace, které by měly zájemcům o účast v programu pomoci.

 

  1. Každý zájemce o účast vProgramu regenerace MPZ musí svůj záměr obnovy sdělit oddělení památkové péče odboru školství, kultury a CR MěÚ Vimperk nebo odboru investic a údržby města Vimperk. Zde jsou k dispozici pověření pracovníci zabývající se administrací programu, kteří zájemce evidují a sdělí jim potřebné další informace.
  2. Vlastník kulturní památky předá pracovníkům MěÚ Vimperk pověřeným administrací

      Programu regenerace MPZ, a to vždy nejpozději v průběhu září,  závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, stavební povolení či  ohlášení (je-li  z  hlediska  staveb. zákona nutné) a u akcí s náklady 1 milión Kč a  více též odborně zpracovaný rozpočet od projektanta, rozpočtáře či stavební firmy.

 

Tím učiní zájemce o čerpání finanční podpory z Programu regenerace MPZ první, avšak vůbec nejdůležitější krok k získání příspěvku.

 

 

Žadatelem o dotaci z programu je vždy město, na jehož území se městská památková zóna nachází. Materiály od všech zájemců o účast v programu zpracovávají pracovníci MěÚ , sumarizují je do tzv. anketního dotazníku, který je každoročně na přelomu října a listopadu odesílán na Ministerstvo kultury.

Ministerstvo kultury posoudí všechny akce obnovy prezentované v anketním dotazníku a rozhodne o výši dotace, která bude té které městské památkové zóně přidělena. Toto rozhodnutí bývá zpravidla vydáváno počátkem února.

V průběhu února a března jsou pověřenými pracovníky MěÚ kontaktováni všichni přihlášení zájemci, jsou seznámeni s výší získané dotace pro celou MPZ a je s nimi konzultována konečná možná výše dotace na jejich akci obnovy.

Výsledek rozdělení získané dotace a návrh na přidělení příspěvků je předložen ke schválení Zastupitelstvu města.  

 

V tomto období vyplní účastník programu formulář - souhrnný přehled akce obnovy - a doloží k němu výpis z LV, smlouvu o dílo s položkovým rozpočtem, fotodokumentaci, apod.

Souhrnné přehledy opět soustředí MěÚ a hromadně je odešle na Ministerstvo kultury. To vše v období března. Tímto je účastníky programu proveden druhý a poslední krok k získání příspěvku.

 

Jakmile Ministerstvo kultury poukáže přidělenou finanční dotaci na účet města, vydá odbor školství, kultury a CR MěÚ každému účastníkovi programu samostatné rozhodnutí o přidělení příspěvku na obnovu jeho kulturní památky a po prokazatelném fyzickém zahájení obnovy jsou účastníkovi poukázány příslušné finanční prostředky.

 

Účastníci programu z řad fyzických i právnických osob mohou na akci obnovy získat dotaci až do výše 50% z celkových nákladů obnovy, církve až 70%. Dále účastníci získávají povinný příspěvek z rozpočtu města: fyzické a právnické osoby 10% a církve 20% z celkové výše nákladů obnovy.

 

Po ukončení fyzické realizace obnovy (musí proběhnout v daném roce) předkládá příjemce dotace odboru školství, kultury a CR MěÚ Vimperk doklady k závěrečnému vyúčtování akce. Jedná se vždy zejména o fotodokumentaci, kopie zaplacených faktur a dokladů o jejich úhradě (výpisy z BÚ, apod.).

 

Nejdůležitějšími faktory pro získání dotace z Programu regenerace MPZ jsou včasná příprava prvotních dokladů a včasné kontaktování příslušných pracovníků na MěÚ, kteří kromě prvotního zaevidování zájemců o účast v programu zodpoví zájemcům i jejich případné dotazy .

Kontaktní telefony na administrátory PR MPZ:

  • MěÚ Vimperk - odbor školství, kultury a CR, odd. památkové péče : 388402265
  • Město Vimperk - odbor investic a údržby : 388402 266 

Odbor investic a údržby města Vimperk

Odbor školství, kultury a CR MěÚ Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku