Michal Müller

Výraznější rozvoj sklářství nastal v druhé polovině 17. století, kdy se začaly zacelovat rány zasažené dlouholetými válkami. Obchod se rozběhl, huťmistři měli tolik práce, že sotva mohli stačit. Zaplatili dluhy a nabývali značného jmění. Proto když se sklářští mistři roku 1687 ucházeli o obnovení starých výsad, vimperský hejtman Jan Karel Gube se za ně sice u vrchnosti přimluvil, ale vzhledem k jejich rostoucím příjmům od nich zároveň žádal zvýšení poplatků. Tak kupříkladu huťmistr z Janouškovy huti musel místo původních 9 zlatých odváděl 75 zlatých činže, ač se vymlouval na špatné obchodní spojení a daleký dovoz písku a křemene.

Největší rozkvět zaznamenaly zdejší hutě koncem 17. a počátkem 18. století. Tehdy si podboubínská sklárna, jmenovitě Janouškova, získala světovou pověst. Vyrábělo se sklo sprosté (běžné, obyčejné), kopové, barevné, smaragdové, duté, brejlové, korálkové, zrcadlové, rubínové a křídové. Ze sklářů se stávali odborníci, sklo se vyváželo takřka do celého světa – i do Ameriky – a mělo slavnou pověst.

Nejvýznamnější a ve světě nejproslulejší se stala huť Michlova na Helmbašském potoku, přejmenovaná z huti Janouškovy (původně Zíkovy) po nejvýznamnějším skláři, huťmistru Michalu Müllerovi. Tomu se v roce 1683 podařilo objevit výrobu krásného bílého skla, podobného horskému křišťálu, jemuž dal jméno sklo křídové. Toto Müllerovo sklo s vysokým jasem a jiskrností bylo naprosto čiré a tvrdé, a proto se v něm dobře uplatňovaly hlavně broušené a řezané ozdoby. Jeho uvedením na evropský trh byl rozhodnut v jeho prospěch dlouholetý konkurenční zápas mezi sklem českým a benátským. Do té doby převládalo na světových trzích sklo benátské, vyhledávané pro vysokou uměleckou hodnotu, křehkost a eleganci zejména křídlových pohárů, nitkovaných i jemně síťkovaných ohárů podobných krajce. Huťmistr Michal Müller měl ještě další úspěch: jako první ze šumavských hutí zavedl výrobu rubínového skla bez přísady zlata, pouze za použití kysličníku měďnatého.

Ve 20. letech 18. století však došlo k prudké krizi v odbytu všech sklářských výrobků. V té době totiž vznikalo v celé zemi množství skláren, zejména kolem Prahy, nabídka převážila poptávku a cena výrobků prudce klesala. To vše dolehlo i na podboubínské skláře a jejich situace se navíc zhoršila tím, že Eggenberkové přestali ztrátovému sklářství přát – cena lesa pro ně byla důležitější. To byl počátek konce slávy boubínských hutí.

Aktuality

19.11.2019

Město Kašperské Hory vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice jednatel společnosti Statek Kašperské Hory s.r.o.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 4. prosince 2019 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starostky města Bohuslavy Bernardové, nebo na e-mail: starosta@kasphory.cz. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK - NEOTEVÍRAT“, do předmětu zprávy e-mailu napíše „VŘ STATEK“.

14.11.2019

Nabídka volného pozemku k prodeji určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o odkoupení pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek.

31.10.2019

Odprodej nepotřebného movitého majetku města

Město Vimperk vyhlašuje veřejnou výzvu k podání nabídek na odprodej nepotřebného movitého majetku – bio drtiče kompostéru ZAGO EcoGreen 13 SD a 2 ks oceloplechových kontejnerů typu ABROLL.

29.10.2019

Územní studie krajiny Jihočeského kraje mapuje, jak vnímáme své okolí

Krajský úřad Jihočeského kraje v letošním roce začal pořizovat Územní studii krajiny Jihočeského kraje (dále jen „ÚSK“). ÚSK je důležitým územně plánovacím podkladem, který bude sloužit k aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje, zpracování územních plánů obcí a pro další rozhodování v krajině.

23.10.2019

NABÍDKA PRONÁJMU - ZŠ Vimperk

ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. V současné době zubní ordinace. Čekárna, ordinace, sklad, sociální zařízení. K dispozici od 1. 2. 2020. Bližší informace na telefonním čísle 388 412 205 nebo v ředitelně školy.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku