Město Vimperk    Aktuality    2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

Dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Z budoucího kruhového objezdu tak bude možné vyjet přímo směrem na Strakonice. Další změnou bude vznik odbočovacího pruhu pro návštěvníky čerpací stanice.
Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Maximální termín realizace díla je do 30.09.2019.
Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a Města Vimperk.
V rámci zadávacího řízení byla předložena nejvýhodnější nabídka společností STRABAG, a.s.
Celkové náklady stavby jsou 26 120 625 Kč vč. DPH. Město Vimperk se podílí částkou 7 091 370 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty místní komunikace (ulice 1. Máje), účelové komunikace (napojení parkovišť), chodníky, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Jihočeský kraj se podílí částkou 19 029 255 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty všeobecné konstrukční práce, napojení silnice I/4 (ulice 1. máje), okružní křižovatka, dopravní inženýrské opatření, dešťová kanalizace, zatrubnění vodního toku, přeložka sdělovacích vedení.
Stavba bude prováděna ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Během druhé a třetí etapy bude doprava usměrňována semaforovými soupravami. V průběhu stavby nedojde k uzavření přilehlé čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o.
V rámci první etapy, která by měla trvat do konce května, bude provedena uzavírka od výjezdu z čerpací stanice směrem na Strakonice. Z čerpací stanice se tak bude muset vyjíždět zpět do města. Výjezd od nákupního střediska bude také omezen a to pouze jedním směrem, kterým se vjíždí.
Tato stavba pro nás bude prioritou a vynasnažíme se pro plynulost prací a dodržování časového harmonogramu udělat vše, co jsme schopni z pozice zadavatele prací udělat.

Zdeněk Kuncl
Město Vimperk

Fišerka
Fišerka
Fišerka

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku