Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Jihočeského kraje o tzv. „kotlíkovou dotaci" 

Od 1. července mají všechny kraje možnost vstoupit do další fáze kotlíkových dotací. Schválená výše alokace pro Společný program na podporu výměny kotlů (dále „Program") pro rok 2013 je 80 mil. Kč.  Program je založen na principu, že stejnou částkou přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj.

Princip administrace žádostí je po vzoru společného programu s Moravskoslezským krajem stejný - přijaté žádosti se rozdělí rovným dílem k administraci mezi Státní fond životního prostředí ČR (dále „Fond") a příslušný kraj. Odpovědné orgány těchto institucí rozhodnou o udělení podpory jimi administrovaných žádostí taktéž samostatně. 

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší především v obcích z „malých" spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Jedná se o nízkoemisní kotel splňující úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5 emisní třídy 3 s max. výkonem 50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy) s plně automatizovaným přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání.

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech užívaných k trvalému bydlení na území příslušného kraje dle společně vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí („MŽP"). 

Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (dále též „kotel") bude specifikována výzvou. Dotace by měla činit 50% z pořizovací ceny nízkoemisního kotle, maximální výše dotace bude 40 000 Kč na jeden kotel.

 

Pokud máte zájem a pořízení kotle a vlastníte nemovitost na území jihočeského kraje, zašlete prosím Vaše jméno, příjmení a název obce na e-mail: pacakova@kraj-jihocesky.cz nebo kojanova@kraj-jihocesky.cz, případně se obraťte na Váši obec s rozšířenou působností.

Tento průzkum není žádostí o dotaci!

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku