Město Vimperk    Aktuality    2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje. Na schůzce byli přítomni projektanti, kteří zároveň vyřizovali žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení, zástupce zhotovitele stavby a zástupci z odboru výstavby a odboru dopravy. Za město Vimperk se jednání zúčastnila starostka, místostarosta a radní Ing. Petrášek a kolegové z odboru investic a údržby.

Z dlouhé a velmi konstruktivní diskuse, která se týkala rozhodnutí krajského úřadu, zpracovaných projektových dokumentací a k tomu příslušných vyjádření ze strany dotčených orgánů a účastníků řízení, byl dohodnut následující postup:

-       město Vimperk stáhne žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, neboť:

  • v případě pokračování tohoto řízení by musela být projektová dokumentace sloučena do jedné pod jiným názvem, i když obsah by zůstal stejný,
  • všechna vyjádření by musela být získána znovu v souladu s novými právními předpisy. I když se toto zdá být nelogické, z hlediska úředního postupu, je to bohužel nezbytné,
  • v tomto případě by se jednalo o možnost pokračování již v zahájeném řízení v průběhu června.

-       město podá žádost o vydání samostatného územního rozhodnutí a samostatného stavebního povolení, neboť:

  • lhůty pro vydání rozhodnutí budou běžet souběžně. Lze to takto udělat, protože na opravu komunikace a chodníků není nutné vydávat územní rozhodnutí, postačuje pouze stavební povolení, zatímco na ostatní stavební objekty vyjma parkoviště u školy TGM není zapotřebí vydávat stavební povolení, ale postačí územní rozhodnutí.
  • dokumentace je zpracována a všechna stanoviska jsou platná,
  • chybějící stanovisko a souhlas nového majitele nemovitosti pro stavební řízení, na které upozornil krajský úřad (neboť v průběhu řízení došlo ke změně), si opatří město samo,
  • námitky účastníka řízení, který podal odvolání, budou vypořádány v souladu s rozhodnutím kraje a v duchu uzavřené společné dohody mezi městem a tímto účastníkem,
  • tento postup nám umožní podání žádostí začátkem března.

 

V současné době má město dokumentaci, podle které je možné ihned realizovat veškeré opravy související s výměnou technické infrastruktury, tj. pro kanalizaci a vodu. Jedná se o opravy, které nepodléhají žádnému stavebnímu povolení. Z hlediska času i technického provedení se jedná o náročné práce. Zhotovitel stavby, firma Strabag, bude vyzvána podle průběhu správních řízení městem k zahájení prací nejpozději do 15.5.2020.

Veškeré potřebné úkony pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení si z důvodu flexibility zajistí město samo.

Otázka, která několikrát byla poležena, kdo za to může, nemá jednoznačnou odpověď. K tomu lze stručně uvést to, že:

-       Obě dokumentace byly zpracovány v souladu s předpisy v rozsahu a kvalitě podle uzavřené smlouvy s přihlédnutím k legislativě platné v době jejich zpracování. V této době nebyla ještě vydána vyhláška, jakým způsobem by měla být zpracována dokumentace pro společné řízení.

-       S novelou stavebního zákona od 1.1.2018 je možné zcela nově vydávat speciálním stavebním úřadem, což je v tomto případě odbor dopravy, společné rozhodnutí o umístění stavby a jejím povolení. Ale jak má dokumentace pro toto povolení vypadat, bylo zveřejněno až v polovině prosince 2017, v době, kdy již město mělo zpracované dvě samostatné dokumentace, jednu pro územní rozhodnutí a druhou pro stavební povolení.

-       Bývalé vedení města v dobré víře chtělo celý proces urychlit, a proto bylo rozhodnuto dne 5.3.2018 o podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení.

-       Od některých dotčených orgánů nebylo jednoduché získat jejich vyjádření pro vydání společného rozhodnutí. Nové jejich požadavky také znamenaly aktualizaci projektových dokumentací a prodlužení procesu správního řízení.

-       V projektové dokumentaci pro rekonstrukci ulice 1. máje je mnoho takzvaně „stavebních objektů“, které sami o sobě nevyžadují ani územní rozhodnutí ani stavební povolení. Jediný objekt, který vyžaduje jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení je parkoviště u ZŠ TGM v této ulici, a proto bylo rozhodnuto o rozdělení správních řízení.

Faktem zůstává, že každé správní řízení je jedinečné. Problém této investice je v její obsáhlosti a časové náročnosti přípravy, v průběhu níž došlo k několika změnám platné právní úpravy, což jistě rychlému a efektivnímu vyřešení věci nepomohlo. Je rovněž nutné vzít v úvahu, že ne všechny odvolací orgány se dohodnou na společném výkladu právních předpisů a způsobu řešení. S touto praxí bohužel máme bohaté zkušenosti jak od orgánů státní správy, tak od našich soudů. Je proto těžké určit jednoznačně viníka, ukázat na někoho, že za to může. Důležité je, že máme shodu na tom, jak pokračovat dál.


Pro občany města proto máme jednoznačnou zprávu. Stavební práce na realizaci rekonstrukce ulice 1. máje budou na jaře zahájeny a stavba se rozjede. Příslušná rozhodnutí pro ty části stavby, které vyžadují územní rozhodnutí nebo stavební povolení, budou řešena průběžně tak, aby příslušná řízení nebrzdila ty stavební práce, které lze již provádět. Tímto způsobem lze s trochou optimismu předpokládat, že se vše podaří zvládnout v předpokládaných termínech.


Rada města Vimperk

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Aktuality

13.8.2020

Pozvánka na sedmnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí v pondělí 17.08.2020 od 16:30 hodin v sále MěKS Vimperk

5.8.2020

Webové stránky okresu Freyung-Grafenau jsou nyní také v českém jazyce

Nová domovská stránka okresního úřadu přináší nové, modernější uspořádání a lepší čitelnost na mobilních zařízeních. Okresní rada Sebastian Gruber a odpovědný online editor Christian Luckner (vpravo) se těší na velkou návštěvnost na nových stránkách.

3.8.2020

Informace Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje pro okres Prachatice

V reakci na dnešní vydání „SEMAFORU“ ministerstvem zdravotnictví.

17.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 17.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

9.7.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.08.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SV“.

25.6.2020

Nové linky cyklobusů

Nový jízdní řád cyklobusů z Vimperka.

0.0.0000

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku