Informace vedení města Vimperk o situaci ve věci pronájmu a budoucího využití hotelu Vltava

Jednání s vlastníkem hotelu Vltava - 30.8.2013

Dnes, v pátek 30. 8. dopoledne proběhlo za účasti starosty Bohumila Petráška a místostarostky Jaroslavy Martanové jednání s panem Ing. Ivanem Bublíkem, vlastníkem hotelu Vltava. Vysvětlili jsme si vzájemně názory na současnou situaci a navrhli případný další postup. Pan Bublík byl vůči městu velmi vstřícný. Na základě výsledků dnešního jednání budeme iniciovat další kroky. Jakmile dojde ke konkrétním závěrům a dohodám, podáme informace. V současné době není možno sdělit více, neboť vedení města čekají ještě další důležitá jednání.   

Informace k připravovanému využití hotelu Vltava - 29.8.2013

Včera, dne 28. srpna společně jednali pan starosta Ing. Petrášek, paní místostarostka Ing. Martanová a pan primátor Mgr. Thoma na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích s panem ředitelem ing. Loukotou a paní metodičkou Mgr. Pražákovu o současném přístupu a postupu Úřadu práce ve věci vyplácení dávek hmotné nouze, zejména doplatku na bydlení. K zákonu o pomoci v hmotné nouzi z roku 2006 byla vypracována normativní instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vnitřní předpis ministerstva, která je platná od 1. 8. 2013 a stanovuje přístup a postup při vyřizování žádostí o výplaty doplatku na bydlení, který výrazným způsobem vyplácení těchto dávek zpřísňuje. Každá žádost o dávku musí být individuálně šetřena a posouzena. Každému doplatku na bydlení vyplácenému u jiné než nájemní, družstevní či vlastnické formy bydlení (nestandardní formy bydlení, např. hotel, motel, ubytovna, apod.) bude věnována zvýšená pozornost a bude skutečně hodnocen, zda se vždy jedná o případ hodný zvláštního zřetele. Pokaždé by toto zhodnocení mělo doprovázet sociální šetření v místě a intervence v rámci sociální práce a vzájemná spolupráce se sociálními pracovníky obcí. Zároveň objekty využívané pro jiné formy bydlení musí splňovat předpisy z hlediska stavebně technického, hygienického a požární bezpečnosti ve vztahu k dané formě ubytování. Toto bude požadováno i ze strany města od nájemců, potažmo majitele objektu.

Společně se dohodli starosta a místostarostka města Vimperk s primátorem Českých Budějovic o přednesení této problematiky na konferenci Svazu měst a obcí, která se uskuteční v září letošního roku v Českých Budějovicích.

Na jednání navázala další schůzka na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje, kde se diskutovalo o situaci v našem městě v návaznosti na problematiku začleňování menšin do většinové společnosti. Ze strany vedení města jednoznačně zaznělo, že nelze v žádném případě pracovat s komunitou menšin v otázce jejich postupného začleňování do společnosti a možnosti získávání práce pro tyto osoby, pokud bude docházet k migraci obyvatel z této menšiny v rámci Jihočeského kraje. Město Vimperk má omezenou kapacitu pro případné pracovní příležitosti osob z této komunity a rovněž hlavní myšlenka u jiné formy bydlení, které má být krátkodobé a kdy si tito lidé mají nalézt standardní formu bydlení, není v našem městě reálná. Na základě návrhu vedení města Vimperk prověří Krajský úřad Jihočeského kraje možnost a zájem o společné jednání samospráv k dané problematice, sdělení poznatků a zkušeností a rovněž při zpracování komunitního plánu sociálních služeb se bude  touto problematikou zabývat.

Obou jednáním předcházela návštěva ubytovny v Českých Budějovicích, kterou provozují současní nájemci hotelu Vltava, kdy ze strany nájemců byla vstřícnost k poskytnutí informací o jejím fungování včetně prohlídky ubytovny a některých pokojů. V ubytovně je čisto a pořádek.

Dne 5. září se uskuteční od 17 hodin v Městském kulturním středisku setkání s občany za účelem sdělení informací o pronájmu a využití hotelu Vltava a proběhnuvších jednání. Na toto jednání byli pozváni nájemci hotelu Vltava a přislíbili, že se jednání zúčastní. Na tomto jednání dle jejich sdělení budou prezentovat koncepci využití hotelu a poté budou odpovídat na dotazy z řad publika.

Setkání s představiteli města ve věci informace o záměru využití hotelu Vltava - 28.8.2013

Město Vimperk zve občany na setkání s představiteli města ve věci informace o záměru využití hotelu Vltava, které se koná ve čtvrtek 5. Září 2013 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska Vimperk.

 

Na toto jednání byli pozváni zástupci společnosti, která si hotel pronajala.

vltava

Jednání o využití hotelu Vltava - 22.8.2013

 Dnes v poledních hodinách se vedení města sešlo s nájemci hotelu Vltava. Nájemci hotelu představili krátce svůj záměr o jeho budoucím využití. Mělo by se jednat o typ „prostupného bydlení" pro úplné i neúplné rodiny. Ubytování obdobného charakteru funguje v Českých Budějovicích. V objektu budou vyčleněny prostory pro návštěvy, které by neměly být na pokojích, rovněž tak bude vyčleněn prostor pro kuřáky. V přízemí by měla být 24 hodinová služba a objekt by měl být uzavřen od 22 hodin do 6 hodin ráno. Klienti do zařízení budou umisťováni na základě výběru z požadavků sociálních odborů magistrátu a měst a oblastních charit působících v Jihočeském kraji. Záměrem pronajímatelů je obsadit v počátku 10 pokojů (jedná se o 2 až 3 lůžkové pokoje). Zároveň nabídli městu přednostně ubytovat na základě jeho požadavků místní klienty. Nájemci zašlou městu koncepci využití hotelu. Vzhledem k tomu, že nájemci hotelu jsou i provozovatelé podobného objektu v Českých Budějovicích, vedení města využije nabídky na prohlídku jejich objektu a seznámení se s jeho provozem.  

 

Informace vedení města Vimperk o situaci ve věci pronájmu a budoucího využití hotelu Vltava - 21.8.2013

V pátek dne 16. srpna jsme byli informováni asistenty prevence kriminality o pronájmu objektu hotelu Vltava pro záměr zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi, pravděpodobně z Českých Budějovic, kteří okamžitě ve čtvrtek po nastěhování první skupiny, která má zajistit úklid objektu, si šli zjistit informace do hotelu. Starosta vešel obratem v jednání s majitelem objektu hotelu Ing. Bublíkem. Rovněž v pátek bylo osloveno Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Vimperku a sděleny informace o chystaném záměru na využití hotelu Vltava.

V pondělí odpoledne se uskutečnila schůzka starosty Ing. Petráška, místostarostky Ing. Martanové a vedoucí pobočky Úřadu práce Mgr. Bednarčíkové v této záležitosti, kdy nám byly sděleny informace týkající se možného vyplácení sociálních dávek pro „obyvatele" hotelu Vltava. Vzhledem k tomu, že situace je složitá, oslovili jsme i magistrát města České Budějovice v této záležitosti a společně budeme jednat na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích. Možnosti samosprávy jsou sice velmi omezené, ale to neznamená, že je nevyužijeme a nebudeme hledat další, jak tuto situaci změnit. Dalším krokem bude vyvolání jednání s majitelem objektu. Zjistili jsme si i některé informace o podobném problému v jiném městě a uděláme vše pro to, aby uvedený objekt nebyl využíván tímto způsobem. Je v zájmu města tento stav urychleně řešit a jeho současnou podobu zvrátit.

Vedení města v průběhu úterý a středy zjišťovalo další informace o využití hotelu Vltava pro ubytování romských rodin. Podle poskytnutých informací je záměrem pronajímatelů zřídit v hotelu azylový dům, kde budou ubytovány přednostně rodiny s dětmi. Dnes, ve středu, byl osloven pronajímatel hotelu Vltava a společná schůzka by se měla uskutečnit ve čtvrtek, tj. 22. srpna. Cílem společné schůzky bude sdělení postoje a názoru města na vzniklou situaci a získání bližších informací o záměrech společnosti. Zároveň chceme v příštím týdnu jednat s majitelem objektu ing. Bublíkem o tomto problému.

Společně s vedením města České Budějovice jsme se dohodli na svolání jednání s krajským ředitelstvím úřadu práce (poskytovatelem všech druhů sociálních dávek), které se uskuteční dne 28. srpna v Českých Budějovicích.

Pro permanentní mapování celé situace v objektu hotelu a jeho okolí je využívána Městská policie Vimperk a asistenti prevence kriminality.

Dnes se tato problematika týká našeho města, ale s ohledem na současnou ekonomickou situaci a získání snadného pronájmu objektů k těmto účelům je toto aktuální pro všechna města v rámci republiky.

O výsledcích jednotlivých jednání budeme průběžně informovat veřejnost.

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku