Informace vedení města Vimperk o situaci ve věci pronájmu a budoucího využití hotelu Vltava

Jednání s vlastníkem hotelu Vltava - 30.8.2013

Dnes, v pátek 30. 8. dopoledne proběhlo za účasti starosty Bohumila Petráška a místostarostky Jaroslavy Martanové jednání s panem Ing. Ivanem Bublíkem, vlastníkem hotelu Vltava. Vysvětlili jsme si vzájemně názory na současnou situaci a navrhli případný další postup. Pan Bublík byl vůči městu velmi vstřícný. Na základě výsledků dnešního jednání budeme iniciovat další kroky. Jakmile dojde ke konkrétním závěrům a dohodám, podáme informace. V současné době není možno sdělit více, neboť vedení města čekají ještě další důležitá jednání.   

Informace k připravovanému využití hotelu Vltava - 29.8.2013

Včera, dne 28. srpna společně jednali pan starosta Ing. Petrášek, paní místostarostka Ing. Martanová a pan primátor Mgr. Thoma na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích s panem ředitelem ing. Loukotou a paní metodičkou Mgr. Pražákovu o současném přístupu a postupu Úřadu práce ve věci vyplácení dávek hmotné nouze, zejména doplatku na bydlení. K zákonu o pomoci v hmotné nouzi z roku 2006 byla vypracována normativní instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vnitřní předpis ministerstva, která je platná od 1. 8. 2013 a stanovuje přístup a postup při vyřizování žádostí o výplaty doplatku na bydlení, který výrazným způsobem vyplácení těchto dávek zpřísňuje. Každá žádost o dávku musí být individuálně šetřena a posouzena. Každému doplatku na bydlení vyplácenému u jiné než nájemní, družstevní či vlastnické formy bydlení (nestandardní formy bydlení, např. hotel, motel, ubytovna, apod.) bude věnována zvýšená pozornost a bude skutečně hodnocen, zda se vždy jedná o případ hodný zvláštního zřetele. Pokaždé by toto zhodnocení mělo doprovázet sociální šetření v místě a intervence v rámci sociální práce a vzájemná spolupráce se sociálními pracovníky obcí. Zároveň objekty využívané pro jiné formy bydlení musí splňovat předpisy z hlediska stavebně technického, hygienického a požární bezpečnosti ve vztahu k dané formě ubytování. Toto bude požadováno i ze strany města od nájemců, potažmo majitele objektu.

Společně se dohodli starosta a místostarostka města Vimperk s primátorem Českých Budějovic o přednesení této problematiky na konferenci Svazu měst a obcí, která se uskuteční v září letošního roku v Českých Budějovicích.

Na jednání navázala další schůzka na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje, kde se diskutovalo o situaci v našem městě v návaznosti na problematiku začleňování menšin do většinové společnosti. Ze strany vedení města jednoznačně zaznělo, že nelze v žádném případě pracovat s komunitou menšin v otázce jejich postupného začleňování do společnosti a možnosti získávání práce pro tyto osoby, pokud bude docházet k migraci obyvatel z této menšiny v rámci Jihočeského kraje. Město Vimperk má omezenou kapacitu pro případné pracovní příležitosti osob z této komunity a rovněž hlavní myšlenka u jiné formy bydlení, které má být krátkodobé a kdy si tito lidé mají nalézt standardní formu bydlení, není v našem městě reálná. Na základě návrhu vedení města Vimperk prověří Krajský úřad Jihočeského kraje možnost a zájem o společné jednání samospráv k dané problematice, sdělení poznatků a zkušeností a rovněž při zpracování komunitního plánu sociálních služeb se bude  touto problematikou zabývat.

Obou jednáním předcházela návštěva ubytovny v Českých Budějovicích, kterou provozují současní nájemci hotelu Vltava, kdy ze strany nájemců byla vstřícnost k poskytnutí informací o jejím fungování včetně prohlídky ubytovny a některých pokojů. V ubytovně je čisto a pořádek.

Dne 5. září se uskuteční od 17 hodin v Městském kulturním středisku setkání s občany za účelem sdělení informací o pronájmu a využití hotelu Vltava a proběhnuvších jednání. Na toto jednání byli pozváni nájemci hotelu Vltava a přislíbili, že se jednání zúčastní. Na tomto jednání dle jejich sdělení budou prezentovat koncepci využití hotelu a poté budou odpovídat na dotazy z řad publika.

Setkání s představiteli města ve věci informace o záměru využití hotelu Vltava - 28.8.2013

Město Vimperk zve občany na setkání s představiteli města ve věci informace o záměru využití hotelu Vltava, které se koná ve čtvrtek 5. Září 2013 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska Vimperk.

 

Na toto jednání byli pozváni zástupci společnosti, která si hotel pronajala.

vltava

Jednání o využití hotelu Vltava - 22.8.2013

 Dnes v poledních hodinách se vedení města sešlo s nájemci hotelu Vltava. Nájemci hotelu představili krátce svůj záměr o jeho budoucím využití. Mělo by se jednat o typ „prostupného bydlení" pro úplné i neúplné rodiny. Ubytování obdobného charakteru funguje v Českých Budějovicích. V objektu budou vyčleněny prostory pro návštěvy, které by neměly být na pokojích, rovněž tak bude vyčleněn prostor pro kuřáky. V přízemí by měla být 24 hodinová služba a objekt by měl být uzavřen od 22 hodin do 6 hodin ráno. Klienti do zařízení budou umisťováni na základě výběru z požadavků sociálních odborů magistrátu a měst a oblastních charit působících v Jihočeském kraji. Záměrem pronajímatelů je obsadit v počátku 10 pokojů (jedná se o 2 až 3 lůžkové pokoje). Zároveň nabídli městu přednostně ubytovat na základě jeho požadavků místní klienty. Nájemci zašlou městu koncepci využití hotelu. Vzhledem k tomu, že nájemci hotelu jsou i provozovatelé podobného objektu v Českých Budějovicích, vedení města využije nabídky na prohlídku jejich objektu a seznámení se s jeho provozem.  

 

Informace vedení města Vimperk o situaci ve věci pronájmu a budoucího využití hotelu Vltava - 21.8.2013

V pátek dne 16. srpna jsme byli informováni asistenty prevence kriminality o pronájmu objektu hotelu Vltava pro záměr zřízení azylového domu pro rodiny s dětmi, pravděpodobně z Českých Budějovic, kteří okamžitě ve čtvrtek po nastěhování první skupiny, která má zajistit úklid objektu, si šli zjistit informace do hotelu. Starosta vešel obratem v jednání s majitelem objektu hotelu Ing. Bublíkem. Rovněž v pátek bylo osloveno Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Vimperku a sděleny informace o chystaném záměru na využití hotelu Vltava.

V pondělí odpoledne se uskutečnila schůzka starosty Ing. Petráška, místostarostky Ing. Martanové a vedoucí pobočky Úřadu práce Mgr. Bednarčíkové v této záležitosti, kdy nám byly sděleny informace týkající se možného vyplácení sociálních dávek pro „obyvatele" hotelu Vltava. Vzhledem k tomu, že situace je složitá, oslovili jsme i magistrát města České Budějovice v této záležitosti a společně budeme jednat na krajském ředitelství Úřadu práce v Českých Budějovicích. Možnosti samosprávy jsou sice velmi omezené, ale to neznamená, že je nevyužijeme a nebudeme hledat další, jak tuto situaci změnit. Dalším krokem bude vyvolání jednání s majitelem objektu. Zjistili jsme si i některé informace o podobném problému v jiném městě a uděláme vše pro to, aby uvedený objekt nebyl využíván tímto způsobem. Je v zájmu města tento stav urychleně řešit a jeho současnou podobu zvrátit.

Vedení města v průběhu úterý a středy zjišťovalo další informace o využití hotelu Vltava pro ubytování romských rodin. Podle poskytnutých informací je záměrem pronajímatelů zřídit v hotelu azylový dům, kde budou ubytovány přednostně rodiny s dětmi. Dnes, ve středu, byl osloven pronajímatel hotelu Vltava a společná schůzka by se měla uskutečnit ve čtvrtek, tj. 22. srpna. Cílem společné schůzky bude sdělení postoje a názoru města na vzniklou situaci a získání bližších informací o záměrech společnosti. Zároveň chceme v příštím týdnu jednat s majitelem objektu ing. Bublíkem o tomto problému.

Společně s vedením města České Budějovice jsme se dohodli na svolání jednání s krajským ředitelstvím úřadu práce (poskytovatelem všech druhů sociálních dávek), které se uskuteční dne 28. srpna v Českých Budějovicích.

Pro permanentní mapování celé situace v objektu hotelu a jeho okolí je využívána Městská policie Vimperk a asistenti prevence kriminality.

Dnes se tato problematika týká našeho města, ale s ohledem na současnou ekonomickou situaci a získání snadného pronájmu objektů k těmto účelům je toto aktuální pro všechna města v rámci republiky.

O výsledcích jednotlivých jednání budeme průběžně informovat veřejnost.

Aktuality

10.10.2019

Podzimní kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko

Město Vimperk připravilo další úklidovou akci 19. října od 9:00, tentokrát na sídlišti Míru.

2.10.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvetelé domů, bytů, oslovujeme vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domáctnostech.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ŠK“.

25.9.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.11.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU ŠK“.

16.9.2019

Ztráty a nálezy - Čj.: MUVPK-KS 31305/19-CEV

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku