Informace k novele živnostenského zákona účinné od 01.08.2010

Dnem 01.08.2010 nabývá účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, mj. i živnostenský zákon. Ze změn, které se týkají živnostenského zákona, lze zmínit:

  • Změna posuzování bezúhonnosti osoby jako všeobecné podmínky provozování živnosti - nově dojde ke ztrátě bezúhonnosti osoby, pokud byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
  • Změny při ohlášení živnosti - ohlašovatelé již nebudou vohlášení živnosti uvádět datum zahájení provozování živnosti adatum vzniku živnostenského oprávnění (které napříště u ohlašovacích živností bude vznikat pouze dnem ohlášením), ani datum ukončení provozování živnosti. Dále se ruší povinnost připojovat kohlášení živnosti výpis z obchodního rejstříku.
  • Změna prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb pro účely kontroly - vypouští se povinnost podnikatele mít doklady prokazující způsob nabytí takového zboží nebo materiálu vprovozovně či na jiném vzákoně uvedeném místě. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat kontrolního orgánu na jeho žádost avjím stanovené lhůtě způsob nabytí takového zboží nebo materiálu.
  • Zrušení povinnosti podnikatele oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti - nově se zavádí možnost (namísto povinnosti) podnikatele oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Pokud však bylo živnostenskému úřadu oznámeno přerušení provozování živnosti, je podnikatel i nadále povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby přerušení.
  • V souvislosti s povinností podnikatele oznámit předem živnostenskému úřadu ukončení (stejně tak jako zahájení) provozování živnosti v provozovně se stanovuje podnikateli povinnost nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, a dále povinnost ohlásit i  každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
  • Propojení databází mezi  živnostenským rejstříkem a dalšími informačními systémy veřejné správy - podnikatel již nebude povinen živnostenskému úřadu oznámit změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v  informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel státním občanem České republiky), anebo v  informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem).
  • Změna podmínek odborné a jiné způsobilosti u koncesovaných živností s předmětem podnikání „Ostraha majetku a osob" a „Služby soukromých detektivů"; u již existujících živnosti je stanovena dvouletá lhůta pro splnění podmínek odborné způsobilosti a předložení příslušných dokladů živnostenskému úřadu.
  • Obchod s elektřinou a plynem bude nadále podléhat pouze licenci podle energetického zákona a nebude vyžadováno zároveň živnostenské oprávnění. 

Mgr. Vladimír Chum                                                   

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku