Informace dle zákona 106/1999 Sb. - rok 2015

Poř.
čís.
Došlo dne Číslo jednací Vyřizuje Odpovězeno
Předmět informace
Text odpovědi
1. 09.01.2015 IÚ - bez č. jednacího odpovězeno 14.01.2015 e-mailem
zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů

odpověď 1-2015 [PDF 362 kB]

2. 12.01.2015 IÚ - bez č. jednacího odpovězeno 14.01.2015 e-mailem
zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů

odpověď 2-2015 [PDF 369 kB]

3. 06.01.2015 DS 235/2015 odpovězeno 14.01.2015
míra a rozsah využívání veřejného osvětlení

 odpověď 3-2015 [PDF 773 kB]

4. 26.01.2015 elektronická podatelna KS odpovězeno 26.01.2015 e- mailem
počet pracovníků městského úřadu - bez městské policie za roky 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

odpověď 4-2015 [PDF 319 kB]

5. 24.02.2015 HB - 4009/15 HB odpovězeno 26.02.2015
za jaké ceny Vaše město pronajímá (a historicky pronajímalo) smuteční síň jakožto budovu občanské vybavenosti a to od roku 2009 do dnešního dne

odpověď 5-2015 [PDF 501 kB]

6. 10.03.2015 KS - 5050/15 KS - TAJ odpovězeno 11.03.2015
kopie smlouvy uzavřené mezi městem Vimperk a Mgr. Pavlem Pechouškem o poskytování služeb v oblasti PR

odpověď 6-2015 [PDF 812 kB]

7. 16.03.2015 DS / KS 5497/15 KS - TAJ odpovězeno DS dne 18.03.2015
žádost o zaslání kopie protokolu z otevírání nabídek k veřejné zakázce "Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Vimperk"

odpověď 7-2015 [PDF 189 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

8. 20.03.2015 VÚP 5935/15 VÚP odpovězeno 20.03.2015

žádost spočívající v nahlédnutí do spisu vedeného na VÚP na akci spolufinancovanou z veřejných prostředků, kterou byl u hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku zřízen bowling.

odpověď 8-2015 [PDF 759 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

9. 20.03.2015 KS 5030/15 KS - TAJ odpovězeno 20.03.2015

Informace týkající se Pravidel pro umisťování zařízení k příjmu WI-Fi a provádění rozvodů internetu v domech ve vlastnictví města Vimperk.

odpověď 9-2015 [PDF 1.04 MB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

10. 20.04.2015 KS - bez č.
jednacího
e-mailem
KS - TAJ odpovězeno 21.04.2015 emailem

O poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 městem Vimperk v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám.

odpověď 10-2015 [PDF 106 kB]

11. 10.04.2015 ŽP 7590/15 ŽP odpovězeno 20.04.2015
e-mailem

O poskytnutí smluv na zajištění služeb svozu odpadu pro město Vimperk, o poskytnutí smlouvy o svozu směsného komunálního odpadu + tříděného komunálního odpadu +  poskytnutí veškerých cenových příloh a informací ohledně ceny

odpověď 11-2015 [PDF 498 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

12. 05.05.2015 SV bez čísla
jednacího
e-mailem
SV odpovězeno 11.05.2015
e-mailem

O poskytnutí informací týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

odpověď 12-2015 [PDF 112 kB]

13. 18.05.2015 HB 10761/15 HB odpovězeno 21.05.2015

Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

odpověď 13-2015 [PDF 331 kB]

14. 18.05.2015 ŽP 10410/15 ŽP odpovězeno 25.05.2015

O poskytnutí smluv na zajištění služeb svozu odpadu uzavřených mezi spol. Městské služby Vimperk.

odpověď 14-2015 [PDF 527 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

15. 15.05.2015 KS 10299/15 KS-TAJ odpovězeno 28.05.2015

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

odpověď 15-2015 [PDF 231 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

16. 15.07.2015 KS 15018/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 29.07.2015

Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014

odpověď 16-2015 [PDF 362 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

17. 04.09.2015 KS 18657/15 KS-S  odpovězeno 14.09.2015

K celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR.

odpověď 17-2015 [PDF 625 kB]

18. 09.09.2015 ŽP 18985/15 ŽP odpovězeno 07.10.20155

Veškeré písemnosti týkající se "souhlasu" vydaného vodoprávním úřadem dne 14.08.2015.

odpověď 18-2015 [PDF 570 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

19. 03.11.2015 KS 2015 KS-TAJ odpovězeno 03.11.2015
e-mailem

Podnět ke stavbě prováděné v rozporu se stavebním zákonem

odpověď 19-2015 [PDF 355 kB]

20. 03.11.2015 KS - bez č.
jednacího
e-mailem
KS-TAJ odpovězeno 10.11.2015 emailem

Žádost o sdělení informací ze seznamu členů rady města.

odpověď 20-2015 [PDF 371 kB]

21. 29.09.2015 VÚP 20440/15 VÚP odpovězeno 14.10.2015

Žžádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona "O svobodném přístupu k informacím" - stavba opěrné zdi na p.č. 387, k.ú. H. Vltavice

odpověď 21-2015 [PDF 623 kB]

22. 29.09.2015 VÚP 20441/15 VÚP odpovězeno 14.10.2015

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona "O svobodném přístupu k informacím" - vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu "ZTV Horní Vlatavice"

odpověď 22-2015 [PDF 623 kB]

23. 16.11.2015 KS 24325/15 KS-TAJ oodpovězeno DS dne 02.12.2015

žádost o poskytnutí informace o již zrušené instituci STARZ"

odpověď 23-2015 [PDF 250 kB]

Další dokumenty vztahující se k této žádosti o informace lze získat v kanceláři starosty prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk.

Telefon: 388 402 214, E-mail: tajemnik@mesto.vimperk.cz

24. 09.12.2015 KS 26428/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 11.12.2015

žádost o poskytnutí informací - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

odpověď 24-2015 [PDF 256 kB]

25. 05.12.2015 KS 20060/15 KS-TAJ odpovězeno DS dne 11.12.2015

žádost o poskytnutí informací k použití informačního systému CODEXIS.

odpověď 25-2015 [PDF 677 kB]

26. 16.12.2015 KS 27141/15 KS-TAJ odpovězeno dne
29.12.2015

žádost o poskytnutí informací týkající se skutečného provedení stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení kanalizační přípojky pro výstavbu rodinných domů na pozemku par. č. 895/71 v k.ú. Boubská

odpověď 26-2015 [PDF 300 kB]

Aktuality

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku