Beseda na zámku o jeho současnosti a především budoucnosti

Ve středu 12.8.2015 se uskutečnila na zámku beseda s ředitelem územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) p. Pavelcem za přítomnosti kastelána zámku p. Brože a starostky města Vimperk pí Martanové. Pan ředitel ve svém vystoupení shrnul historii a současné dění kolem zámku a průběžně dával prostor pro dotazy všem přítomným.

O převodu zámku se započalo jednat na sklonku roku 2012, kdy Správa NP a CHKO Šumava (Správa) a MŽP tento objekt prohlásily za nepotřebný majetek a nabídly Ministerstvu kultury ČR převod pod jeho správu. V té době také bylo vedení města Vimperk Správou požádáno o případnou podporu tohoto převodu, a proto také zástupci města několikrát jednali jak s ministryní kultury, tak i s vedením NPÚ. Od tohoto roku (2012) tedy nikdy nebylo Ministerstvo kultury ČR informováno o tom, že převod by byl pozastaven a Správa by si chtěla zámek ponechat. Přípravy na jeho převod stále probíhaly i za přítomnosti tehdejšího ředitele Správy. Jediný projekt na rekonstrukci zámku, který stál Správu více než 40 mil, a bylo na něj vydáno stavební povolení, byl však z hlediska dotací pro EU neprůchodný. Tento projekt je stále v majetku Správy, NPÚ jej nepřevzalo, neboť v době převzetí zámku do správy NPÚ byl předmětem šetření Policie ČR. Stavební povolení vydané na základě tohoto projektu již pozbylo platnosti. Ministr životního prostředí p. Brabec vždy deklaroval, že cílem je zámek převést do resortu kultury. Při tiskové konferenci v únoru 2014 ve Vimperku, podle sdělení pana ministra, dostal tehdejší ředitel Správy jasný pokyn, že na zámek nemají být vynakládány již další finance. Údajný projekt zpracovávaný p. Čepičkou na sklonku roku 2013 a 2014, který byl prezentován v článcích a na besedě jako možná alternativa, není veřejnosti ani odborníkům známý. Samozřejmě nemá ani stavební povolení a tedy nebylo možno žádat na jeho realizaci dotační prostředky. Jisté je také, že v té době nebyly vypsány žádné výzvy v rámci Regionálního operačního programu ani Norských fondů, kde by bylo možno požádat o zmiňované dotace ve výši 200 mil. Kč (ROP), resp. a 30 mil. Kč (Norské fondy).

Na besedě byla prezentována příprava projektu zpracovávaného NPÚ na rekonstrukci zámku a záměr požádat o příspěvek na jeho opravu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na jaře 2015 a to o dotaci v maximální možné výši 140 mil Kč.

Na besedě bylo též objasněno současné personální obsazení zámku a byly sděleny důvody k ukončení pracovního poměru p. Čepičky. Bylo jasně řečeno, proč není možné, aby p. Čepička zastával nadále funkci vedoucího muzea. Jedná se o základní principy uplatňované v NPÚ související s ochranou majetku. S tímto souvisí i zapečetěné prostory depozitáře muzea, kdy v současné době je držitelem klíčů od těchto prostor bývalý vedoucí p. Čepička, a čeká se, kdy bude z jeho strany odsouhlasen termín, pro předání celého depozitáře. Sbírka všech exponátů, které jsou v muzeu, krom jednoho exponátu, vždy byla a je v majetku státu. Není pravdou, jak mylně uvádí p. Čepička ve svém článku, že město sbírku za 1,- Kč prodalo Správě. Muzeum, ať již bylo ve vlastnictví města či Správy, mělo vždy pouze právo hospodařit s exponáty, ale nikdy je nevlastnilo.  A to proto, aby byla zabezpečena jejich maximální ochrana a nemožnost jejich prodeje.

Vedení města při vědomí oficiální proklamace o nepotřebnosti zámku pro Správu a po zkušenostech s jejím přístupem k využití a koncepci obnovy, kdy se tyto názory na využití zámku měnily z pravidla s každým novým ředitelem a kdy v roce 2006 dokonce jednala Správa o jeho prodeji ruské společnosti a jednání se reálně chýlila k jeho prodeji, proto zcela logicky podporovalo jeho převod pod Ministerstvo kultury ČR. A to i z toho důvodu, že si uvědomovalo, že tento případný prodej by byl počátkem odtržení zámku od Vimperka. Personální střídání ředitelů Správy a postoj MŽP k zámku poukázalo na to, že nevěští dobrou budoucnost pro jeho smysluplnou koncepci jeho dalšího využití jako kulturní součástí města. Převod na Ministerstvo kultury ČR stejně jako ministr životního prostředí podporovalo vedení města i z toho prostého důvodu, že ochrana památek národního významu, kterým zámek je, náleží jak odborně, tak finančně do rezortu kultury a nikoliv ochrany přírody. I to, že Správa v roce 2013 obdržela od Jihočeského kraje dotaci na opravu střechy hodinové věže ve výši 300 tis Kč a ani nepodepsala smlouvu na opravu a dotaci nevyužila, svědčí o tom, že ochrana přírody ji zaměstnává tak, že dle jejího vyjádření tuto dotaci nestihla vyčerpat.

Budoucnost zámku pod správou NPÚ je v současné době pro Vimperk i zámek jednoznačně nejlepším možným řešením neutěšeného stavu. Proto také zastupitelé města rozhodli v roce 2013 poskytovat muzeu na zámku každoročně podporu ve výši 350 000,- Kč na pracovní sílu muzea, kde byla, je a nadále dle středečního ujištění NPÚ  bude expozice skla, knihtisku i historie města, i když možná v jiném a lepším i modernějším provedení. Finanční prostředky na letošní rok pro muzeum schválili zastupitelé na svém červnovém zasedání s tím, že s touto podporou se počítá i v následujících letech.

Středeční beseda přinesla jednoznačné odpovědi na článek p. Čepičky „Existuje koncepce záchrany a rozvoje vimperského zámku? Bez odpovědi“ a otevřený dopis panu ministrovi kultury a odpověděla i na komentář p. Jungvirta:  „Kauza zámek: Jaroslava Martanová a Bohumil Petrášek v této zkoušce neobstáli a městu ublížili“. Možná se tyto odpovědi někomu nehodí, ale nebylo možné je neslyšet, ani zpochybnit. NPÚ má jasnou koncepci dalšího směrování zámku založenou na reálných předpokladech, zpracovává dokumentaci pro podání žádosti o dotaci a má jasno o dalším postupu oprav a koncepci využití zámku i v případě, že dotaci nedostane. To dokládá, že převod pod Ministerstvo kultury ČR a správu NPÚ byl pro další život zámku správným krokem. Do budoucna nezůstane jen u dalších líbivých slibů a proklamací.

Vimperský zámek je významnou dominantou města a nezaslouží si, aby byl formou lží, polopravd a nepravdivých informací zneužíván pro politické hrátky či obhajování soukromých zájmů. Nikomu a ničemu, ale hlavně zámku, to neprospívá. Ke cti autora otevřeného dopisu panu ministrovi je, že na besedě vystoupil z anonymity a spolu s p. Čepičkou diskutovali s panem ředitelem. Proto v nás žije naděje, že další diskuze kolem zámku budou věcné, kultivované a konstruktivní. Naopak nebylo překvapením, že p. Jungvirt se na tuto diskuzi, ostatně tak jako na každou jinou veřejnou diskuzi, kde by musel své názory obhajovat osobně, nedostavil. Je proto pravděpodobné, že i při informování o této záležitosti bude opět využívat informace agentury JPP (jedna paní povídala).

 

Jaroslava Martanová

starostka města

 

Aktuality

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

10.5.2019

Město Vimperk vypisuje výběrové řízení na městského architekta

Přihlášku s povinnými přílohami doručte do 10. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk nebo poštou. Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - městský architekt"

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

12.4.2019

Nová vývěsní skříňka na sídlišti

Tento týden byla instalována nová vývěsní skříňka MěÚ Vimperk na sídlišti u prodejny Detva. Tato nahradila původní dřevěnou skříňku a obyvatelé sídliště zde najdou opět tradiční informace města Vimperk např. (pozvánky na zasedání zastupitelstva, nabídku volných bytů a nemovitostí a další sdělení).

12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

5.4.2019

Dotazník – Pomozte nám zlepšit stránky města Vimperk a vyhrajte jednu z cen

Vzhledem k tomu, že dnešní elektronická doba je velice rychlá, a to, co nám nyní připadá aktuální, může být během pár dní zastaralé, rozhodli jsme se pro inovaci webových stránek města Vimperk.

3.4.2019

Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

dne 8.4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku