Město Vimperk    Aktuality    2019

Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

Jelikož se množí dotazy, v jaké fázi se nachází změna číslo 2 Územního plánu Vimperk,  mimochodem se jedná i o “horké téma” Vodník, jako pověřený zastupitel pro územní plán cítím povinnost o tomto tématu krátce informovat.

Zastupitelstvo města dne 28.1. 2019 na svém zasedání rozhodlo  o námitkách podaných k návrhu změny územního plánu a vyhodnotilo připomínky podané k této změně s vědomím, že se k tomuto návrhu vyhodnocení budou ještě vyjadřovat dotčené orgány. To se také stalo. S vypořádáním dvou námitek dotčené orgány ne zcela souhlasily, u jedné námitky požadují změnu a k druhé námitce, týkající se Vodníku, vydaly nesouhlasné stanovisko.

Námitka č.1 - Lokalita Vodník - výškový limit staveb

“Vyhověním námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.”

Námitka č. 6 - Lokalita U Sloupů - výskyt zvláště chráněnných druhů rostlin

“...Správa respektuje rozhodnutí neměnit funkční využití předmětné plochy, ale požaduje do odůvodnění rozhodnutí o námitce doplnit, že bez povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin uvedených v § 49 ZOPK nebude možné vydat žádné opatření stavebního úřadu potřebné k umístění stavby…”

 

Z výše uvedeného je patrné, že záporné stanovisko bylo vydáno pouze k výškovému limitu v lokalitě Vodník. Odbor životního prostředí na kraji se odkazuje na vyjádření od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. I s ohledem na doporučení agentury vyhodnotit konkrétní projektové řešení samostatně z hlediska ochrany krajinného rázu dle metodického postupu “Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004)” jsme se rozhodli dát tuto možnost protistranně. Termín je do 25.3.2019 a do této doby by měla protistrana dodat požadované posouzení, které si nechává zpracovat na vlastní náklady.

 

Zastupitelstvo rozhodne na základě vyjádření krajského úřadu, vyjádření agentury a na základě detailnějšího posouzení konkrétního záměru dle doporučené metodiky rozhodne o dalším postupu ke změně č.2 ÚP na svém zasedání. Nemůžeme předjímat, zda-li posouzení bude kladné či záporné, ale považujeme tento postup za zcela legitimní, spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. O tomto postupu byli informováni zastupitelé na svém pracovním zastupitelstvu 22.2.2019 a vedla se diskuze i na zastupitelstvu 26.2.2019

 

S pozdravem, Petr Samek

Aktuality

31.3.2020

Koronavirus - preventivní informace

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

20.3.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a mládež

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 20.03.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ-KURÁTOR“

3.3.2020

Dotační program Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2020

Město Vimperk vyhlašuje dotační program na obnovu památkových objektů nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk.

2.3.2020

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Pozvánka na čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 02.03.2020 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

29.2.2020

Jak dál s rekonstrukcí ulice 1. máje?

Ve středu 12.2.2020 se uskutečnilo na radnici jednání za účelem stanovení postupu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro rekonstrukci ulice 1. máje.

28.2.2020

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – pracovník pro informatiku a správu počítačové sítě

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INFORMATIK“.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku