Město Vimperk    Aktuality    2019

Aktuální informace ke změně číslo 2 Územního plánu Vimperk

Jelikož se množí dotazy, v jaké fázi se nachází změna číslo 2 Územního plánu Vimperk,  mimochodem se jedná i o “horké téma” Vodník, jako pověřený zastupitel pro územní plán cítím povinnost o tomto tématu krátce informovat.

Zastupitelstvo města dne 28.1. 2019 na svém zasedání rozhodlo  o námitkách podaných k návrhu změny územního plánu a vyhodnotilo připomínky podané k této změně s vědomím, že se k tomuto návrhu vyhodnocení budou ještě vyjadřovat dotčené orgány. To se také stalo. S vypořádáním dvou námitek dotčené orgány ne zcela souhlasily, u jedné námitky požadují změnu a k druhé námitce, týkající se Vodníku, vydaly nesouhlasné stanovisko.

Námitka č.1 - Lokalita Vodník - výškový limit staveb

“Vyhověním námitce č. 1 dle předloženého návrhu rozhodnutí o ní, představující navýšení výškové hladiny zástavby v ploše OV v areálu Vodník ze současných 11 m na požadovaných 13 m, je v rozporu s ochranou krajinného rázu na dané lokalitě.”

Námitka č. 6 - Lokalita U Sloupů - výskyt zvláště chráněnných druhů rostlin

“...Správa respektuje rozhodnutí neměnit funkční využití předmětné plochy, ale požaduje do odůvodnění rozhodnutí o námitce doplnit, že bez povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin uvedených v § 49 ZOPK nebude možné vydat žádné opatření stavebního úřadu potřebné k umístění stavby…”

 

Z výše uvedeného je patrné, že záporné stanovisko bylo vydáno pouze k výškovému limitu v lokalitě Vodník. Odbor životního prostředí na kraji se odkazuje na vyjádření od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. I s ohledem na doporučení agentury vyhodnotit konkrétní projektové řešení samostatně z hlediska ochrany krajinného rázu dle metodického postupu “Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004)” jsme se rozhodli dát tuto možnost protistranně. Termín je do 25.3.2019 a do této doby by měla protistrana dodat požadované posouzení, které si nechává zpracovat na vlastní náklady.

 

Zastupitelstvo rozhodne na základě vyjádření krajského úřadu, vyjádření agentury a na základě detailnějšího posouzení konkrétního záměru dle doporučené metodiky rozhodne o dalším postupu ke změně č.2 ÚP na svém zasedání. Nemůžeme předjímat, zda-li posouzení bude kladné či záporné, ale považujeme tento postup za zcela legitimní, spravedlivý pro všechny zúčastněné strany. O tomto postupu byli informováni zastupitelé na svém pracovním zastupitelstvu 22.2.2019 a vedla se diskuze i na zastupitelstvu 26.2.2019

 

S pozdravem, Petr Samek

Aktuality

30.6.2019

Mobilní rozhlas

1. května spustilo město Vimperk aplikaci Mobilní Rozhlas. Jedná se moderní nástroj komunikace místní samosprávy s občany a návštěvníky města.

31.5.2019

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2019/1

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.

31.5.2019

II. výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, opětovně vyzývá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku k odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do prodlouženého termínu – konec května roku 2019. Po tomto termínu, budou dřeviny postupně odstraňovány na náklady nájemce hrobového místa.

24.5.2019

Nejsi v tom sám!

Portus Prachatice, o.p.s. od ledna 2019 realizuje projekt „NEJSI V TOM SÁM!“, který je zaměřen na pomoc lidem, kteří se doma starají o někoho z rodiny.

24.5.2019

Most naděje na osmi kolech

Vladislava Nosková, DiS. a Bc. Monika Sobotíková – sympatické mladé dámy, které společnými silami zajišťují terénní službu Most naděje Farní charity Prachatice. Spíše, než v kanceláři je potkáte na cestách. Do terénu vyrážejí každý den. Míří za svými klienty do obcí na Prachaticku a Vimpersku.

22.5.2019

Desátý ročník Vimperské akademie seniorů slavnostně zakončen

Celkem 97 seniorů (ze 111 přihlášených), kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

20.5.2019

Pozvánka na sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 20.5.2019 od 14:30 hodin v sále MěKS Vimperk.

1.5.2019

Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – referent odboru životního prostředí

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 24.5.2019 do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT OŽP“.

10.4.2019

Mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 se ve dnech od 9. května do 3. června 2019 uskuteční na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARKBLADE 2019.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku